1. kai epausato exomologoumenoV twbit

2. kai hn etwn penthkonta oktw ote apwlesen taV oyeiV kai meta eth oktw anebleyen kai epoiei elehmosunaV kai proseqeto fobeisqai kurion ton qeon kai exomologeisqai autw

3. megalwV de eghrasen kai ekalesen ton uion autou kai touV uiouV autou kai eipen autw teknon labe touV uiouV sou idou geghraka kai proV to apotrecein ek tou zhn eimi

4. apelqe eiV thn mhdian teknon oti pepeismai osa elalhsen iwnaV o profhthV peri nineuh oti katastrafhsetai en de th mhdia estai eirhnh mallon ewV kairou kai oti oi adelfoi hmwn en th gh skorpisqhsontai apo thV agaqhV ghV kai ierosoluma estai erhmoV kai o oikoV tou qeou en auth katakahsetai kai erhmoV estai mecri cronou

5. kai palin elehsei autouV o qeoV kai epistreyei autouV eiV thn ghn kai oikodomhsousin ton oikon ouc oioV o proteroV ewV plhrwqwsin kairoi tou aiwnoV kai meta tauta epistreyousin ek twn aicmalwsiwn kai oikodomhsousin ierousalhm entimwV kai o oikoV tou qeou en auth oikodomhqhsetai eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV oikodomh endoxw kaqwV elalhsan peri authV oi profhtai

6. kai panta ta eqnh epistreyousin alhqinwV fobeisqai kurion ton qeon kai katoruxousin ta eidwla autwn kai euloghsousin panta ta eqnh ton kurion

7. kai o laoV autou exomologhsetai tw qew kai uywsei kurioV ton laon autou kai carhsontai panteV oi agapwnteV kurion ton qeon en alhqeia kai dikaiosunh poiounteV eleoV toiV adelfoiV hmwn

8. kai nun teknon apelqe apo nineuh oti pantwV estai a elalhsen o profhthV iwnaV

9. su de thrhson ton nomon kai ta prostagmata kai ginou filelehmwn kai dikaioV ina soi kalwV h kai qayon me kalwV kai thn mhtera sou met' emou kai mhketi aulisqhte eiV nineuh

10. teknon ide ti epoihsen aman aciacarw tw qreyanti auton wV ek tou fwtoV hgagen auton eiV to skotoV kai osa antapedwken autw kai aciacaroV men eswqh ekeinw de to antapodoma apedoqh kai autoV katebh eiV to skotoV manasshV epoihsen elehmosunhn kai eswqh ek pagidoV qanatou hV ephxen autw aman de enepesen eiV thn pagida kai apwleto

11. kai nun paidia idete ti elehmosunh poiei kai ti dikaiosunh ruetai kai tauta autou legontoV exelipen autou h yuch epi thV klinhV hn de etwn ekaton penthkonta oktw kai eqayen auton endoxwV

12. kai ote apeqanen anna eqayen authn meta tou patroV autou aphlqen de twbiaV meta thV gunaikoV autou kai twn uiwn autou eiV ekbatana proV ragouhl ton penqeron autou

13. kai eghrasen entimwV kai eqayen touV penqerouV autou endoxwV kai eklhronomhsen thn ousian autwn kai twbit tou patroV autou

14. kai apeqanen etwn ekaton eikosi epta en ekbatanoiV thV mhdiaV

15. kai hkousen prin h apoqanein auton thn apwleian nineuh hn hcmalwtisen naboucodonosor kai asuhroV ecarh pro tou apoqanein epi nineuh .

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina