1. kai luphqeiV eklausa kai proseuxamhn met' odunhV legwn

2. dikaioV ei kurie kai panta ta erga sou kai pasai ai odoi sou elehmosunai kai alhqeia kai krisin alhqinhn kai dikaian su krineiV eiV ton aiwna

3. mnhsqhti mou kai epibleyon ep' eme mh me ekdikhshV taiV amartiaiV mou kai toiV agnohmasin mou kai twn paterwn mou a hmarton enwpion sou

4. parhkousan gar twn entolwn sou edwkaV hmaV eiV diarpaghn kai aicmalwsian kai qanaton kai parabolhn oneidismou pasin toiV eqnesin en oiV eskorpismeqa

5. kai nun pollai ai kriseiV sou eisin alhqinai ex emou poihsai peri twn amartiwn mou kai twn paterwn mou oti ouk epoihsamen taV entolaV sou ou gar eporeuqhmen en alhqeia enwpion sou

6. kai nun kata to areston enwpion sou poihson met' emou epitaxon analabein to pneuma mou opwV apoluqw kai genwmai gh dioti lusitelei moi apoqanein h zhn oti oneidismouV yeudeiV hkousa kai luph estin pollh en emoi epitaxon apoluqhnai me thV anagkhV hdh eiV ton aiwnion topon mh apostreyhV to proswpon sou ap' emou

7. en th auth hmera sunebh th qugatri ragouhl sarra en ekbatanoiV thV mhdiaV kai tauthn oneidisqhnai upo paidiskwn patroV authV

8. oti hn dedomenh andrasin epta kai asmodauV to ponhron daimonion apekteinen autouV prin h genesqai autouV met' authV wV en gunaixin kai eipan auth ou sunieiV apopnigousa sou touV andraV hdh epta esceV kai enoV autwn ouk wnasqhV

9. ti hmaV mastigoiV ei apeqanan badize met' autwn mh idoimen sou uion h qugatera eiV ton aiwna

10. tauta akousasa eluphqh sfodra wste apagxasqai kai eipen mia men eimi tw patri mou ean poihsw touto oneidoV autw estin kai to ghraV autou kataxw met' odunhV eiV adou

11. kai edehqh proV th quridi kai eipen euloghtoV ei kurie o qeoV mou kai euloghton to onoma sou to agion kai entimon eiV touV aiwnaV euloghsaisan se panta ta erga sou eiV ton aiwna

12. kai nun kurie touV ofqalmouV mou kai to proswpon mou eiV se dedwka

13. eipon apolusai me apo thV ghV kai mh akousai me mhketi oneidismon

14. su ginwskeiV kurie oti kaqara eimi apo pashV amartiaV androV

15. kai ouk emoluna to onoma mou oude to onoma tou patroV mou en th gh thV aicmalwsiaV mou monogenhV eimi tw patri mou kai ouc uparcei autw paidion o klhronomhsei auton oude adelfoV egguV oude uparcwn autw uioV ina sunthrhsw emauthn autw gunaika hdh apwlonto moi epta ina ti moi zhn kai ei mh dokei soi apokteinai me epitaxon epibleyai ep' eme kai elehsai me kai mhketi akousai me oneidismon

16. kai eishkousqh h proseuch amfoterwn enwpion thV doxhV tou megalou rafahl

17. kai apestalh iasasqai touV duo tou twbit lepisai ta leukwmata kai sarran thn tou ragouhl dounai twbia tw uiw twbit gunaika kai dhsai asmodaun to ponhron daimonion dioti twbia epiballei klhronomhsai authn en autw tw kairw epistreyaV twbit eishlqen eiV ton oikon autou kai sarra h tou ragouhl katebh ek tou uperwou authV

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina