1. mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidoteV oti meizon krima lhyomeqa

2. polla gar ptaiomen apanteV ei tiV en logw ou ptaiei outoV teleioV anhr dunatoV calinagwghsai kai olon to swma

3. idou twn ippwn touV calinouV eiV ta stomata ballomen proV to peiqesqai autouV hmin kai olon to swma autwn metagomen

4. idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoV boulhtai

5. outwV kai h glwssa mikron meloV estin kai megalaucei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei

6. kai h glwssa pur o kosmoV thV adikiaV outwV h glwssa kaqistatai en toiV melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton trocon thV genesewV kai flogizomenh upo thV geennhV

7. pasa gar fusiV qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh

8. thn de glwssan oudeiV dunatai anqrwpwn damasai akatasceton kakon mesth iou qanathforou

9. en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touV anqrwpouV touV kaq omoiwsin qeou gegonotaV

10. ek tou autou stomatoV exercetai eulogia kai katara ou crh adelfoi mou tauta outwV ginesqai

11. mhti h phgh ek thV authV ophV bruei to gluku kai to pikron

12. mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaV poihsai h ampeloV suka outwV oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr

13. tiV sofoV kai episthmwn en umin deixatw ek thV kalhV anastrofhV ta erga autou en prauthti sofiaV

14. ei de zhlon pikron ecete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakaucasqe kai yeudesqe kata thV alhqeiaV

15. ouk estin auth h sofia anwqen katercomenh all epigeioV yucikh daimoniwdhV

16. opou gar zhloV kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma

17. h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhV eupeiqhV mesth eleouV kai karpwn agaqwn adiakritoV kai anupokritoV

18. karpoV de thV dikaiosunhV en eirhnh speiretai toiV poiousin eirhnhn

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina