1. adelfoi mou mh en proswpolhyiaiV ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thV doxhV

2. ean gar eiselqh eiV thn sunagwghn umwn anhr crusodaktulioV en esqhti lampra eiselqh de kai ptwcoV en rupara esqhti

3. kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalwV kai tw ptwcw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou

4. kai ou diekriqhte en eautoiV kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn

5. akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o qeoV exelexato touV ptwcouV tou kosmou toutou plousiouV en pistei kai klhronomouV thV basileiaV hV ephggeilato toiV agapwsin auton

6. umeiV de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umaV eiV krithria

7. ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef umaV

8. ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiV ton plhsion sou wV seauton kalwV poieite

9. ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou wV parabatai

10. ostiV gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enocoV

11. o gar eipwn mh moiceushV eipen kai mh foneushV ei de ou moiceuseiV foneuseiV de gegonaV parabathV nomou

12. outwV laleite kai outwV poieite wV dia nomou eleuqeriaV mellonteV krinesqai

13. h gar krisiV anilewV tw mh poihsanti eleoV kai katakaucatai eleoV krisewV

14. ti to ofeloV adelfoi mou ean pistin legh tiV ecein erga de mh ech mh dunatai h pistiV swsai auton

15. ean de adelfoV h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thV efhmerou trofhV

16. eiph de tiV autoiV ex umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai cortazesqe mh dwte de autoiV ta epithdeia tou swmatoV ti to ofeloV

17. outwV kai h pistiV ean mh erga ech nekra estin kaq eauthn

18. all erei tiV su pistin eceiV kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou

19. su pisteueiV oti o qeoV eiV estin kalwV poieiV kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

20. qeleiV de gnwnai w anqrwpe kene oti h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin

21. abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion

22. blepeiV oti h pistiV sunhrgei toiV ergoiV autou kai ek twn ergwn h pistiV eteleiwqh

23. kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh

24. orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anqrwpoV kai ouk ek pistewV monon

25. omoiwV de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh touV aggelouV kai etera odw ekbalousa

26. wsper gar to swma cwriV pneumatoV nekron estin outwV kai h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin

“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina