1. w poliV aimatwn olh yeudhV adikiaV plhrhV ou yhlafhqhsetai qhra

2. fwnh mastigwn kai fwnh seismou trocwn kai ippou diwkontoV kai armatoV anabrassontoV

3. kai ippewV anabainontoV kai stilboushV romfaiaV kai exastraptontwn oplwn kai plhqouV traumatiwn kai bareiaV ptwsewV kai ouk hn peraV toiV eqnesin authV kai asqenhsousin en toiV swmasin autwn

4. apo plhqouV porneiaV pornh kalh kai epicarhV hgoumenh farmakwn h pwlousa eqnh en th porneia authV kai fulaV en toiV farmakoiV authV

5. idou egw epi se legei kurioV o qeoV o pantokratwr kai apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai deixw eqnesin thn aiscunhn sou kai basileiaiV thn atimian sou

6. kai epirriyw epi se bdelugmon kata taV akaqarsiaV sou kai qhsomai se eiV paradeigma

7. kai estai paV o orwn se apophdhsetai apo sou kai erei deilaia nineuh tiV stenaxei authn poqen zhthsw paraklhsin auth

8. etoimasai merida armosai cordhn etoimasai merida amwn h katoikousa en potamoiV udwr kuklw authV hV h arch qalassa kai udwr ta teich authV

9. kai aiqiopia h iscuV authV kai aiguptoV kai ouk estin peraV thV fughV kai libueV egenonto bohqoi authV

10. kai auth eiV metoikesian poreusetai aicmalwtoV kai ta nhpia authV edafiousin ep' arcaV paswn twn odwn authV kai epi panta ta endoxa authV balousin klhrouV kai panteV oi megistaneV authV deqhsontai ceiropedaiV

11. kai su mequsqhsh kai esh uperewramenh kai su zhthseiV seauth stasin ex ecqrwn

12. panta ta ocurwmata sou sukai skopouV ecousai ean saleuqwsin kai pesountai eiV stoma esqontoV

13. idou o laoV sou wV gunaikeV en soi toiV ecqroiV sou anoigomenai anoicqhsontai pulai thV ghV sou kai katafagetai pur touV moclouV sou

14. udwr periochV epispasai seauth kai katakrathson twn ocurwmatwn sou embhqi eiV phlon kai sumpathqhti en acuroiV katakrathson uper plinqon

15. ekei katafagetai se pur exoleqreusei se romfaia katafagetai se wV akriV kai barunqhsh wV broucoV

16. eplhqunaV taV emporiaV sou uper ta astra tou ouranou broucoV wrmhsen kai exepetasqh

17. exhlato wV atteleboV o summiktoV sou wV akriV epibebhkuia epi fragmon en hmeraiV pagouV o hlioV aneteilen kai afhlato kai ouk egnw ton topon authV ouai autoiV

18. enustaxan oi poimeneV sou basileuV assurioV ekoimisen touV dunastaV sou aphren o laoV sou epi ta orh kai ouk hn o ekdecomenoV

19. ouk estin iasiV th suntribh sou eflegmanen h plhgh sou panteV oi akouonteV thn aggelian sou krothsousin ceiraV epi se dioti epi tina ouk ephlqen h kakia sou dia pantoV .

“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina