1. thV agiaV polewV katoikoumenhV meta pashV eirhnhV kai twn nomwn oti kallista sunthroumenwn dia thn oniou tou arcierewV eusebeian te kai misoponhrian

2. sunebainen kai autouV touV basileiV timan ton topon kai to ieron apostolaiV taiV kratistaiV doxazein

3. wste kai seleukon ton thV asiaV basilea corhgein ek twn idiwn prosodwn panta ta proV taV leitourgiaV twn qusiwn epiballonta dapanhmata

4. simwn de tiV ek thV beniamin fulhV prostathV tou ierou kaqestamenoV dihnecqh tw arcierei peri thV kata thn polin agoranomiaV

5. kai nikhsai ton onian mh dunamenoV hlqen proV apollwnion qarseou ton kat' ekeinon ton kairon koilhV suriaV kai foinikhV strathgon

6. kai proshggeilen peri tou crhmatwn amuqhtwn gemein to en ierosolumoiV gazofulakion wste to plhqoV twn diaforwn anariqmhton einai kai mh proshkein auta proV ton twn qusiwn logon einai de dunaton upo thn tou basilewV exousian pesein tauta

7. summeixaV de o apollwnioV tw basilei peri twn mhnuqentwn autw crhmatwn enefanisen o de proceirisamenoV hliodwron ton epi twn pragmatwn apesteilen douV entolaV thn twn proeirhmenwn crhmatwn ekkomidhn poihsasqai

8. euqewV de o hliodwroV epoieito thn poreian th men emfasei wV taV kata koilhn surian kai foinikhn poleiV efodeusai tw pragmati de thn tou basilewV proqesin epitelein

9. paragenhqeiV de eiV ierosoluma kai filofronwV upo tou arcierewV thV polewV apodecqeiV aneqeto peri tou gegonotoV emfanismou kai tinoV eneken parestin diesafhsen epunqaneto de ei taiV alhqeiaiV tauta outwV econta tugcanei

10. tou de arcierewV upodeixantoV parakataqhkaV einai chrwn te kai orfanwn

11. tina de kai urkanou tou twbiou sfodra androV en uperoch keimenou outwV hn diaballwn o dussebhV simwn ta de panta arguriou tetrakosia talanta crusiou de diakosia

12. adikhqhnai de touV pepisteukotaV th tou topou agiwsunh kai th tou tetimhmenou kata ton sumpanta kosmon ierou semnothti kai asulia pantelwV amhcanon einai

13. o de hliodwroV di' aV eicen basilikaV entolaV pantwV elegen eiV to basilikon analhmptea tauta einai

14. taxamenoV de hmeran eishei thn peri toutwn episkeyin oikonomhswn hn de ou mikra kaq' olhn thn polin agwnia

15. oi de iereiV pro tou qusiasthriou en taiV ieratikaiV stolaiV riyanteV eautouV epekalounto eiV ouranon ton peri parakataqhkhV nomoqethsanta toiV parakataqemenoiV tauta swa diafulaxai

16. hn de orwnta thn tou arcierewV idean titrwskesqai thn dianoian h gar oyiV kai to thV croaV parhllagmenon enefainen thn kata yuchn agwnian

17. periekecuto gar peri ton andra deoV ti kai frikasmoV swmatoV di' wn prodhlon egineto toiV qewrousin to kata kardian enestoV algoV

18. eti de ek twn oikiwn agelhdon exephdwn epi pandhmon iketeian dia to mellein eiV katafronhsin ercesqai ton topon

19. upezwsmenai de upo touV mastouV ai gunaikeV sakkouV kata taV odouV eplhqunon ai de katakleistoi twn parqenwn ai men sunetrecon epi touV pulwnaV ai de epi ta teich tineV de dia twn quridwn diexekupton

20. pasai de proteinousai taV ceiraV eiV ton ouranon epoiounto thn litaneian

21. eleein d' hn thn tou plhqouV pammigh proptwsin thn te tou megalwV agwniwntoV arcierewV prosdokian

22. oi men oun epekalounto ton pagkrath kurion ta pepisteumena toiV pepisteukosin swa diafulassein meta pashV asfaleiaV

23. o de hliodwroV to diegnwsmenon epetelei

24. autoqi de autou sun toiV doruforoiV kata to gazofulakion hdh parontoV o twn pneumatwn kai pashV exousiaV dunasthV epifaneian megalhn epoihsen wste pantaV touV katatolmhsantaV sunelqein kataplagentaV thn tou qeou dunamin eiV eklusin kai deilian traphnai

25. wfqh gar tiV ippoV autoiV foberon ecwn ton epibathn kai kallisth sagh diakekosmhmenoV feromenoV de rudhn eneseisen tw hliodwrw taV emprosqiouV oplaV o de epikaqhmenoV efaineto crushn panoplian ecwn

26. eteroi de duo prosefanhsan autw neaniai th rwmh men ekprepeiV kallistoi de thn doxan diaprepeiV de thn peribolhn oi kai peristanteV ex ekaterou merouV emastigoun auton adialeiptwV pollaV epirriptounteV autw plhgaV

27. afnw de pesonta proV thn ghn kai pollw skotei pericuqenta sunarpasanteV kai eiV foreion enqenteV

28. ton arti meta pollhV paradromhV kai pashV doruforiaV eiV to proeirhmenon eiselqonta gazofulakion eferon abohqhton eautw kaqestwta fanerwV thn tou qeou dunasteian epegnwkoteV

29. kai o men dia thn qeian energeian afwnoV kai pashV esterhmenoV elpidoV kai swthriaV erripto

30. oi de ton kurion eulogoun ton paradoxazonta ton eautou topon kai to mikrw proteron deouV kai tarachV gemon ieron tou pantokratoroV epifanentoV kuriou caraV kai eufrosunhV epeplhrwto

31. tacu de tineV twn tou hliodwrou sunhqwn hxioun ton onian epikalesasqai ton uyiston kai to zhn carisasqai tw pantelwV en escath pnoh keimenw

32. upoptoV de genomenoV o arciereuV mhpote dialhmyin o basileuV sch kakourgian tina peri ton hliodwron upo twn ioudaiwn suntetelesqai proshgagen qusian uper thV tou androV swthriaV

33. poioumenou de tou arcierewV ton ilasmon oi autoi neaniai palin efanhsan tw hliodwrw en taiV autaiV esqhsesin estolismenoi kai stanteV eipon pollaV onia tw arcierei caritaV ece dia gar auton soi kecaristai to zhn o kurioV

34. su de ex ouranou memastigwmenoV diaggelle pasi to megaleion tou qeou kratoV tauta de eiponteV afaneiV egenonto

35. o de hliodwroV qusian anenegkaV tw kuriw kai eucaV megistaV euxamenoV tw to zhn peripoihsanti kai ton onian apodexamenoV anestratopedeusen proV ton basilea

36. exemarturei de pasin aper hn up' oyin teqeamenoV erga tou megistou qeou

37. tou de basilewV eperwthsantoV ton hliodwron poioV tiV eih epithdeioV eti apax diapemfqhnai eiV ierosoluma efhsen

38. ei tina eceiV polemion h pragmatwn epiboulon pemyon auton ekei kai memastigwmenon auton prosdexh eanper kai diaswqh dia to peri ton topon alhqwV einai tina qeou dunamin

39. autoV gar o thn katoikian epouranion ecwn epopthV estin kai bohqoV ekeinou tou topou kai touV paraginomenouV epi kakwsei tuptwn apolluei

40. kai ta men kata hliodwron kai thn tou gazofulakiou thrhsin outwV ecwrhsen

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina