1. o de proeirhmenoV simwn o twn crhmatwn kai thV patridoV endeikthV gegonwV ekakologei ton onian wV autoV te eih ton hliodwron episeseikwV kai twn kakwn dhmiourgoV kaqesthkwV

2. kai ton euergethn thV polewV kai ton khdemona twn omoeqnwn kai zhlwthn twn nomwn epiboulon twn pragmatwn etolma legein

3. thV de ecqraV epi tosouton probainoushV wste kai dia tinoV twn upo tou simwnoV dedokimasmenwn fonouV sunteleisqai

4. sunorwn o oniaV to calepon thV filoneikiaV kai apollwnion menesqewV ton koilhV suriaV kai foinikhV strathgon sunauxonta thn kakian tou simwnoV

5. proV ton basilea diekomisqh ou ginomenoV twn politwn kathgoroV to de sumforon koinh kai kat' idian panti tw plhqei skopwn

6. ewra gar aneu basilikhV pronoiaV adunaton einai tucein eirhnhV eti ta pragmata kai ton simwna paulan ou lhmyomenon thV anoiaV

7. metallaxantoV de ton bion seleukou kai paralabontoV thn basileian antiocou tou prosagoreuqentoV epifanouV upenoqeusen iaswn o adelfoV oniou thn arcierwsunhn

8. epaggeilamenoV tw basilei di' enteuxewV arguriou talanta exhkonta proV toiV triakosioiV kai prosodou tinoV allhV talanta ogdohkonta

9. proV de toutoiV upiscneito kai etera diagrafein penthkonta proV toiV ekaton ean epicwrhqh dia thV exousiaV autou gumnasion kai efhbeion autw susthsasqai kai touV en ierosolumoiV antioceiV anagrayai

10. epineusantoV de tou basilewV kai thV archV krathsaV euqewV proV ton ellhnikon carakthra touV omofulouV metesthse

11. kai ta keimena toiV ioudaioiV filanqrwpa basilika dia iwannou tou patroV eupolemou tou poihsamenou thn presbeian uper filiaV kai summaciaV proV touV rwmaiouV parwsaV kai taV men nomimouV kataluwn politeiaV paranomouV eqismouV ekainizen

12. asmenwV gar up' authn thn akropolin gumnasion kaqidrusen kai touV kratistouV twn efhbwn upotasswn upo petason hgagen

13. hn d' outwV akmh tiV ellhnismou kai prosbasiV allofulismou dia thn tou asebouV kai ouk arcierewV iaswnoV uperballousan anagneian

14. wste mhketi peri taV tou qusiasthriou leitourgiaV proqumouV einai touV iereiV alla tou men new katafronounteV kai twn qusiwn amelounteV espeudon metecein thV en palaistrh paranomou corhgiaV meta thn tou diskou prosklhsin

15. kai taV men patrwouV timaV en oudeni tiqemenoi taV de ellhnikaV doxaV kallistaV hgoumenoi

16. wn kai carin periescen autouV caleph peristasiV kai wn ezhloun taV agwgaV kai kaq' apan hqelon exomoiousqai toutouV polemiouV kai timwrhtaV escon

17. asebein gar eiV touV qeiouV nomouV ou radion alla tauta o akolouqoV kairoV dhlwsei

18. agomenou de pentaethrikou agwnoV en turw kai tou basilewV parontoV

19. apesteilen iaswn o miaroV qewrouV wV apo ierosolumwn antioceiV ontaV parakomizontaV arguriou dracmaV triakosiaV eiV thn tou hrakleouV qusian aV kai hxiwsan oi parakomisanteV mh crhsqai eiV qusian dia to mh kaqhkein eiV eteran de kataqesqai dapanhn

20. epese men oun tauta dia men ton aposteilanta eiV thn tou hrakleouV qusian eneken de twn parakomizontwn eiV taV twn trihrewn kataskeuaV

21. apostalentoV de eiV aigupton apollwniou tou menesqewV dia ta prwtoklisia tou filomhtoroV basilewV metalabwn antiocoV allotrion auton twn autou gegonenai pragmatwn thV kaq' auton asfaleiaV efrontizen oqen eiV iopphn paragenomenoV kathnthsen eiV ierosoluma

22. megalomerwV de upo tou iaswnoV kai thV polewV apodecqeiV meta dadouciaV kai bown eisedecqh eiq' outwV eiV thn foinikhn katestratopedeusen

23. meta de trieth cronon apesteilen iaswn menelaon ton tou proshmainomenou simwnoV adelfon parakomizonta ta crhmata tw basilei kai peri pragmatwn anagkaiwn upomnhmatismouV telesonta

24. o de sustaqeiV tw basilei kai doxasaV auton tw proswpw thV exousiaV eiV eauton kathnthsen thn arcierwsunhn uperbalwn ton iaswna talanta arguriou triakosia

25. labwn de taV basilikaV entolaV paregeneto thV men arcierwsunhV ouden axion ferwn qumouV de wmou turannou kai qhroV barbarou orgaV ecwn

26. kai o men iaswn o ton idion adelfon uponoqeusaV uponoqeuqeiV uf' eterou fugaV eiV thn ammanitin cwran sunhlasto

27. o de menelaoV thV men archV ekratei twn de ephggelmenwn tw basilei crhmatwn ouden eutaktei

28. poioumenou de thn apaithsin swstratou tou thV akropolewV eparcou proV touton gar hn h twn diaforwn praxiV di' hn aitian oi duo upo tou basilewV proseklhqhsan

29. kai o men menelaoV apelipen thV arcierwsunhV diadocon lusimacon ton eautou adelfon swstratoV de krathta ton epi twn kupriwn

30. toioutwn de sunesthkotwn sunebh tarseiV kai mallwtaV stasiazein dia to antiocidi th pallakh tou basilewV en dwrea dedosqai

31. qatton oun o basileuV hken katasteilai ta pragmata katalipwn ton diadecomenon andronikon twn en axiwmati keimenwn

32. nomisaV de o menelaoV eilhfenai kairon eufuh cruswmata tina twn tou ierou nosfisamenoV ecarisato tw andronikw kai etera etugcanen peprakwV eiV te turon kai taV kuklw poleiV

33. a kai safwV epegnwkwV o oniaV aphlegcen apokecwrhkwV eiV asulon topon epi dafnhV thV proV antioceian keimenhV

34. oqen o menelaoV labwn idia ton andronikon parekalei ceirwsasqai ton onian o de paragenomenoV epi ton onian kai peisqeiV epi dolw kai dexiasqeiV meq' orkwn douV dexian kaiper en upoyia keimenoV epeisen ek tou asulou proelqein on kai paracrhma parekleisen ouk aidesqeiV to dikaion

35. di' hn aitian ou monon ioudaioi polloi de kai twn allwn eqnwn edeinazon kai edusforoun epi tw tou androV adikw fonw

36. tou de basilewV epanelqontoV apo twn kata kilikian topwn enetugcanon oi kata polin ioudaioi summisoponhrountwn kai twn ellhnwn uper tou para logon ton onian apektonhsqai

37. yucikwV oun o antiocoV epiluphqeiV kai trapeiV epi eleoV kai dakrusaV dia thn tou methllacotoV swfrosunhn kai pollhn eutaxian

38. kai purwqeiV toiV qumoiV paracrhma thn tou andronikou porfuran perielomenoV kai touV citwnaV perirrhxaV periagagwn kaq' olhn thn polin ep' auton ton topon ouper ton onian hsebhsen ekei ton miaifonon apekosmhsen tou kuriou thn axian autw kolasin apodontoV

39. genomenwn de pollwn ierosulhmatwn kata thn polin upo tou lusimacou meta thV tou menelaou gnwmhV kai diadoqeishV exw thV fhmhV episunhcqh to plhqoV epi ton lusimacon cruswmatwn hdh pollwn dienhnegmenwn

40. epegeiromenwn de twn oclwn kai taiV orgaiV diempiplamenwn kaqoplisaV o lusimacoV proV trisciliouV kathrxato ceirwn adikwn prohghsamenou tinoV auranou probebhkotoV thn hlikian ouden de htton kai thn anoian

41. sunidonteV de kai thn epiqesin tou lusimacou sunarpasanteV oi men petrouV oi de xulwn pach tineV de ek thV parakeimenhV spodou drassomenoi furdhn enetinasson eiV touV peri ton lusimacon

42. di' hn aitian pollouV men autwn traumatiaV epoihsan tinaV de kai katebalon pantaV de eiV fughn sunhlasan auton de ton ierosulon para to gazofulakion eceirwsanto

43. peri de toutwn enesth krisiV proV ton menelaon

44. katanthsantoV de tou basilewV eiV turon ep' autou thn dikaiologian epoihsanto oi pemfqenteV treiV andreV upo thV gerousiaV

45. hdh de leleimmenoV o menelaoV ephggeilato crhmata ikana tw ptolemaiw dorumenouV proV to peisai ton basilea

46. oqen apolabwn o ptolemaioV eiV ti peristulon wV anayuxonta ton basilea meteqhken

47. kai ton men thV olhV kakiaV aition menelaon apelusen twn kathgorhmenwn toiV de talaipwroiV oitineV ei kai epi skuqwn elegon apeluqhsan akatagnwstoi toutoiV qanaton epekrinen

48. tacewV oun thn adikon zhmian upescon oi peri polewV kai dhmwn kai twn ierwn skeuwn prohgorhsanteV

49. di' hn aitian kai turioi misoponhrhsanteV ta proV thn khdeian autwn megaloprepwV ecorhghsan

50. o de menelaoV dia taV twn kratountwn pleonexiaV emenen epi th arch epifuomenoV th kakia megaV twn politwn epibouloV kaqestwV

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina