1. peri de twn eidwloqutwn oidamen oti panteV gnwsin ecomen h gnwsiV fusioi h de agaph oikodomei

2. ei de tiV dokei eidenai ti oudepw ouden egnwken kaqwV dei gnwnai

3. ei de tiV agapa ton qeon outoV egnwstai up autou

4. peri thV brwsewV oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeiV qeoV eteroV ei mh eiV

5. kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi thV ghV wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

6. all hmin eiV qeoV o pathr ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton kai eiV kurioV ihsouV cristoV di ou ta panta kai hmeiV di autou

7. all ouk en pasin h gnwsiV tineV de th suneidhsei tou eidwlou ewV arti wV eidwloquton esqiousin kai h suneidhsiV autwn asqenhV ousa molunetai

8. brwma de hmaV ou paristhsin tw qew oute gar ean fagwmen perisseuomen oute ean mh fagwmen usteroumeqa

9. blepete de mhpwV h exousia umwn auth proskomma genhtai toiV asqenousin

10. ean gar tiV idh se ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsiV autou asqenouV ontoV oikodomhqhsetai eiV to ta eidwloquta esqiein

11. kai apoleitai o asqenwn adelfoV epi th sh gnwsei di on cristoV apeqanen

12. outwV de amartanonteV eiV touV adelfouV kai tuptonteV autwn thn suneidhsin asqenousan eiV criston amartanete

13. dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eiV ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina