21. kai epoihsen o qeoV ta khth ta megala kai pasan yuchn zwwn erpetwn a exhgagen ta udata kata genh autwn kai pan peteinon pterwton kata genoV kai eiden o qeoV oti kala

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina