Löydetty 2407 Tulokset: kuriou

 • timoqew gnhsiw teknw en pistei cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV hmwn kai cristou ihsou tou kuriou hmwn (I Timóteo 1, 2)

 • uperepleonasen de h cariV tou kuriou hmwn meta pistewV kai agaphV thV en cristw ihsou (I Timóteo 1, 14)

 • diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin (I Timóteo 5, 21)

 • ei tiV eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logoiV toiV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia (I Timóteo 6, 3)

 • thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mecri thV epifaneiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou (I Timóteo 6, 14)

 • timoqew agaphtw teknw cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn (II Timóteo 1, 2)

 • mh oun epaiscunqhV to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou (II Timóteo 1, 8)

 • dwh autw o kurioV eurein eleoV para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeiV (II Timóteo 1, 18)

 • tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou kuriou mh logomacein eiV ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn (II Timóteo 2, 14)

 • doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon (II Timóteo 2, 24)

 • diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou (II Timóteo 4, 1)

 • titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou tou swthroV hmwn (Tito 1, 4)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina