1. presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV

2. presbuteraV wV mhteraV newteraV wV adelfaV en pash agneia

3. chraV tima taV ontwV chraV

4. ei de tiV chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaV apodidonai toiV progonoiV touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou

5. h de ontwV chra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taiV dehsesin kai taiV proseucaiV nuktoV kai hmeraV

6. h de spatalwsa zwsa teqnhken

7. kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin

8. ei de tiV twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

9. chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enoV androV gunh

10. en ergoiV kaloiV marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podaV eniyen ei qlibomenoiV ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

11. newteraV de chraV paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

12. ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

13. ama de kai argai manqanousin periercomenai taV oikiaV ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

14. boulomai oun newteraV gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaV carin

15. hdh gar tineV exetraphsan opisw tou satana

16. ei tiV pistoV h pisth ecei chraV eparkeitw autaiV kai mh bareisqw h ekklhsia ina taiV ontwV chraiV eparkesh

17. oi kalwV proestwteV presbuteroi diplhV timhV axiousqwsan malista oi kopiwnteV en logw kai didaskalia

18. legei gar h grafh boun alownta ou fimwseiV kai axioV o ergathV tou misqou autou

19. kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn

20. touV amartanontaV enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

21. diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin

22. ceiraV tacewV mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaiV allotriaiV seauton agnon threi

23. mhketi udropotei all oinw oligw crw dia ton stomacon sou kai taV puknaV sou asqeneiaV

24. tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eiV krisin tisin de kai epakolouqousin

25. wsautwV kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwV econta krubhnai ou dunatai

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina