Löydetty 2407 Tulokset: kuriou

 • kai umeiV mimhtai hmwn egenhqhte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en qliyei pollh meta caraV pneumatoV agiou (I Tessalonicenses 1, 6)

 • af umwn gar exhchtai o logoV tou kuriou ou monon en th makedonia kai acaia alla kai en panti topw h pistiV umwn h proV ton qeon exelhluqen wste mh creian hmaV ecein lalein ti (I Tessalonicenses 1, 8)

 • tiV gar hmwn elpiV h cara h stefanoV kauchsewV h ouci kai umeiV emprosqen tou kuriou hmwn ihsou cristou en th autou parousia (I Tessalonicenses 2, 19)

 • eiV to sthrixai umwn taV kardiaV amemptouV en agiwsunh emprosqen tou qeou kai patroV hmwn en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn twn agiwn autou (I Tessalonicenses 3, 13)

 • oidate gar tinaV paraggeliaV edwkamen umin dia tou kuriou ihsou (I Tessalonicenses 4, 2)

 • touto gar umin legomen en logw kuriou oti hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi eiV thn parousian tou kuriou ou mh fqaswmen touV koimhqentaV (I Tessalonicenses 4, 15)

 • epeita hmeiV oi zwnteV oi perileipomenoi ama sun autoiV arpaghsomeqa en nefelaiV eiV apanthsin tou kuriou eiV aera kai outwV pantote sun kuriw esomeqa (I Tessalonicenses 4, 17)

 • autoi gar akribwV oidate oti h hmera kuriou wV klepthV en nukti outwV ercetai (I Tessalonicenses 5, 2)

 • oti ouk eqeto hmaV o qeoV eiV orghn all eiV peripoihsin swthriaV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou (I Tessalonicenses 5, 9)

 • autoV de o qeoV thV eirhnhV agiasai umaV oloteleiV kai oloklhron umwn to pneuma kai h yuch kai to swma amemptwV en th parousia tou kuriou hmwn ihsou cristou thrhqeih (I Tessalonicenses 5, 23)

 • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn amhn [proV qessalonikeiV prwth egrafh apo aqhnwn] (I Tessalonicenses 5, 28)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (II Tessalonicenses 1, 2)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina