1. en de tw deuterw etei thV tou dareiou basileiaV eprofhteusen aggaioV kai zacariaV o tou eddi oi profhtai epi touV ioudaiouV touV en th ioudaia kai ierousalhm epi tw onomati kuriou qeou israhl ep' autouV

2. tote staV zorobabel o tou salaqihl kai ihsouV o tou iwsedek hrxanto oikodomein ton oikon tou kuriou ton en ierousalhm sunontwn twn profhtwn tou kuriou bohqountwn autoiV

3. en autw tw cronw parhn proV autouV sisinnhV o eparcoV suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanhV kai oi sunetairoi kai eipan autoiV

4. tinoV umin suntaxantoV ton oikon touton oikodomeite kai thn steghn tauthn kai talla panta epiteleite kai tineV eisin oi oikodomoi oi tauta epitelounteV

5. kai escosan carin episkophV genomenhV epi thn aicmalwsian para tou kuriou oi presbuteroi twn ioudaiwn

6. kai ouk ekwluqhsan thV oikodomhV mecri tou uposhmanqhnai dareiw peri autwn kai prosfwnhqhnai

7. antigrafon epistolhV hV egrayen dareiw kai apesteilen sisinnhV o eparcoV suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanhV kai oi sunetairoi oi en suria kai foinikh hgemoneV

8. basilei dareiw cairein panta gnwsta estw tw kuriw hmwn tw basilei oti paragenomenoi eiV thn cwran thV ioudaiaV kai elqonteV eiV ierousalhm thn polin katelabomen thV aicmalwsiaV touV presbuterouV twn ioudaiwn en ierousalhm th polei oikodomountaV oikon tw kuriw megan kainon dia liqwn xustwn polutelwn xulwn tiqemenwn en toiV toicoiV

9. kai ta erga ekeina epi spoudhV gignomena kai euodoumenon to ergon en taiV cersin autwn kai en pash doxh kai epimeleia sunteloumena

10. tote epunqanomeqa twn presbuterwn toutwn legonteV tinoV umin prostaxantoV oikodomeite ton oikon touton kai ta erga tauta qemelioute

11. ephrwthsamen oun autouV eineken tou gnwrisai soi kai grayai soi touV anqrwpouV touV afhgoumenouV kai thn onomatografian htoumen autouV twn prokaqhgoumenwn

12. oi de apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen paideV tou kuriou tou ktisantoV ton ouranon kai thn ghn

13. kai wkodomhto o oikoV emprosqen etwn pleionwn dia basilewV tou israhl megalou kai iscurou kai epetelesqh

14. kai epei oi patereV hmwn parapikrananteV hmarton eiV ton kurion tou israhl ton ouranion paredwken autouV eiV ceiraV naboucodonosor basilewV babulwnoV basilewV twn caldaiwn

15. ton te oikon kaqelonteV enepurisan kai ton laon hcmalwteusan eiV babulwna

16. en de tw prwtw etei basileuontoV kurou cwraV babulwniaV egrayen o basileuV kuroV oikodomhsai ton oikon touton

17. kai ta iera skeuh ta crusa kai ta argura a exhnegken naboucodonosor ek tou oikou tou en ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou naw palin exhnegken auta kuroV o basileuV ek tou naou tou en babulwni kai paredoqh zorobabel kai sanabassarw tw eparcw

18. kai epetagh autw apenegkanti panta ta skeuh tauta apoqeinai en tw naw tw en ierousalhm kai ton naon tou kuriou touton oikodomhqhnai epi tou topou

19. tote o sanabassaroV ekeinoV paragenomenoV enebaleto touV qemeliouV tou oikou kuriou tou en ierousalhm kai ap' ekeinou mecri tou nun oikodomoumenoV ouk elaben sunteleian

20. nun oun ei krinetai basileu episkephtw en toiV basilikoiV bibliofulakioiV tou kuriou basilewV toiV en babulwni

21. kai ean euriskhtai meta thV gnwmhV kurou tou basilewV genomenhn thn oikodomhn tou oikou kuriou tou en ierousalhm kai krinhtai tw kuriw basilei hmwn prosfwnhsatw hmin peri toutwn

22. tote o basileuV dareioV prosetaxen episkeyasqai en toiV basilikoiV bibliofulakioiV toiV keimenoiV en babulwni kai eureqh en ekbatanoiV th barei th en mhdia cwra tomoV eiV en w upemnhmatisto tade

23. etouV prwtou basileuontoV kurou basileuV kuroV prosetaxen ton oikon tou kuriou ton en ierousalhm oikodomhsai opou epiquousin dia puroV endelecouV

24. ou to uyoV phcewn exhkonta platoV phcewn exhkonta dia domwn liqinwn xustwn triwn kai domou xulinou egcwriou kainou enoV kai to dapanhma doqhnai ek tou oikou kurou tou basilewV

25. kai ta iera skeuh tou oikou kuriou ta te crusa kai ta argura a exhnegken naboucodonosor ek tou oikou tou en ierousalhm kai aphnegken eiV babulwna apokatastaqhnai eiV ton oikon ton en ierousalhm ou hn keimena opwV teqh ekei

26. prosetaxen de epimelhqhnai sisinnh eparcw suriaV kai foinikhV kai saqrabouzanh kai toiV sunetairoiV kai toiV apotetagmenoiV en suria kai foinikh hgemosin apecesqai tou topou easai de ton paida tou kuriou zorobabel eparcon de thV ioudaiaV kai touV presbuterouV twn ioudaiwn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou

27. kagw de epetaxa oloscerwV oikodomhsai kai atenisai ina sumpoiwsin toiV ek thV aicmalwsiaV thV ioudaiaV mecri tou epitelesqhnai ton oikon tou kuriou

28. kai apo thV forologiaV koilhV suriaV kai foinikhV epimelwV suntaxin didosqai toutoiV toiV anqrwpoiV eiV qusiaV tw kuriw zorobabel eparcw eiV taurouV kai kriouV kai arnaV

29. omoiwV de kai puron kai ala kai oinon kai elaion endelecwV kat' eniauton kaqwV an oi iereiV oi en ierousalhm upagoreuswsin analiskesqai kaq' hmeran anamfisbhthtwV

30. opwV prosferwntai spondai tw qew tw uyistw uper tou basilewV kai twn paidwn kai proseucwntai peri thV autwn zwhV

31. kai prosetaxen ina osoi ean parabwsin ti twn proeirhmenwn kai twn prosgegrammenwn h kai akurwswsin lhmfqhnai xulon ek twn idiwn autou kai epi toutou kremasqhnai kai ta uparconta autou einai basilika

32. dia tauta kai o kurioV ou to onoma autou epikeklhtai ekei afanisai panta basilea kai eqnoV oV ektenei thn ceira autou kwlusai h kakopoihsai ton oikon tou kuriou ekeinon ton en ierousalhm

33. egw basileuV dareioV dedogmatika epimelwV kata tauta gignesqai

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina