Löydetty 276 Tulokset: hmeiV

 • nun oun umeiV emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwV aurion auton katagagh proV umaV wV mellontaV diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiV de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton (Atos dos Apóstolos 23, 15)

 • keleusaV touV kathgorouV autou ercesqai epi se par ou dunhsh autoV anakrinaV peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiV kathgoroumen autou (Atos dos Apóstolos 24, 8)

 • oi de proV auton eipon hmeiV oute grammata peri sou edexameqa apo thV ioudaiaV oute paragenomenoV tiV twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron (Atos dos Apóstolos 28, 21)

 • sunetafhmen oun autw dia tou baptismatoV eiV ton qanaton ina wsper hgerqh cristoV ek nekrwn dia thV doxhV tou patroV outwV kai hmeiV en kainothti zwhV peripathswmen (Romanos 6, 4)

 • ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn (Romanos 8, 23)

 • ofeilomen de hmeiV oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoiV areskein (Romanos 15, 1)

 • hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon ellhsin de mwrian (I Coríntios 1, 23)

 • hmeiV de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin (I Coríntios 2, 12)

 • tiV gar egnw noun kuriou oV sumbibasei auton hmeiV de noun cristou ecomen (I Coríntios 2, 16)

 • hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwriV hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeiV umin sumbasileuswmen (I Coríntios 4, 8)

 • hmeiV mwroi dia criston umeiV de fronimoi en cristw hmeiV asqeneiV umeiV de iscuroi umeiV endoxoi hmeiV de atimoi (I Coríntios 4, 10)

 • all hmin eiV qeoV o pathr ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton kai eiV kurioV ihsouV cristoV di ou ta panta kai hmeiV di autou (I Coríntios 8, 6)


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina