1. anableyaV de eiden touV ballontaV ta dwra autwn eiV to gazofulakion plousiouV

2. eiden de kai tina chran penicran ballousan ekei duo lepta

3. kai eipen alhqwV legw umin oti h chra h ptwch auth pleion pantwn ebalen

4. apanteV gar outoi ek tou perisseuontoV autoiV ebalon eiV ta dwra tou qeou auth de ek tou usterhmatoV authV apanta ton bion on eicen ebalen

5. kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqoiV kaloiV kai anaqhmasin kekosmhtai eipen

6. tauta a qewreite eleusontai hmerai en aiV ouk afeqhsetai liqoV epi liqw oV ou kataluqhsetai

7. ephrwthsan de auton legonteV didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai

8. o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai o kairoV hggiken mh oun poreuqhte opisw autwn

9. otan de akoushte polemouV kai akatastasiaV mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqewV to teloV

10. tote elegen autoiV egerqhsetai eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian

11. seismoi te megaloi kata topouV kai limoi kai loimoi esontai fobhtra te kai shmeia ap ouranou megala estai

12. pro de toutwn apantwn epibalousin ef umaV taV ceiraV autwn kai diwxousin paradidonteV eiV sunagwgaV kai fulakaV agomenouV epi basileiV kai hgemonaV eneken tou onomatoV mou

13. apobhsetai de umin eiV marturion

14. qesqe oun eiV taV kardiaV umwn mh promeletan apologhqhnai

15. egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai anteipein oude antisthnai panteV oi antikeimenoi umin

16. paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai qanatwsousin ex umwn

17. kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou

18. kai qrix ek thV kefalhV umwn ou mh apolhtai

19. en th upomonh umwn kthsasqe taV yucaV umwn

20. otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn thn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsiV authV

21. tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh kai oi en mesw authV ekcwreitwsan kai oi en taiV cwraiV mh eisercesqwsan eiV authn

22. oti hmerai ekdikhsewV autai eisin tou plhrwqhnai panta ta gegrammena

23. ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV estai gar anagkh megalh epi thV ghV kai orgh en tw law toutw

24. kai pesountai stomati macairaV kai aicmalwtisqhsontai eiV panta ta eqnh kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn acri plhrwqwsin kairoi eqnwn

25. kai estai shmeia en hliw kai selhnh kai astroiV kai epi thV ghV sunoch eqnwn en aporia hcoushV qalasshV kai salou

26. apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokiaV twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

27. kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamewV kai doxhV pollhV

28. arcomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate taV kefalaV umwn dioti eggizei h apolutrwsiV umwn

29. kai eipen parabolhn autoiV idete thn sukhn kai panta ta dendra

30. otan probalwsin hdh bleponteV af eautwn ginwskete oti hdh egguV to qeroV estin

31. outwV kai umeiV otan idhte tauta ginomena ginwskete oti egguV estin h basileia tou qeou

32. amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ewV an panta genhtai

33. o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

34. prosecete de eautoiV mhpote barunqwsin umwn ai kardiai en kraipalh kai meqh kai merimnaiV biwtikaiV kai aifnidioV ef umaV episth h hmera ekeinh

35. wV pagiV gar epeleusetai epi pantaV touV kaqhmenouV epi proswpon pashV thV ghV

36. agrupneite oun en panti kairw deomenoi ina kataxiwqhte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou

37. hn de taV hmeraV en tw ierw didaskwn taV de nuktaV exercomenoV hulizeto eiV to oroV to kaloumenon elaiwn

38. kai paV o laoV wrqrizen proV auton en tw ierw akouein autou

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina