1. egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqen dogma para kaisaroV augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn

2. auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou

3. kai eporeuonto panteV apografesqai ekastoV eiV thn idian polin

4. anebh de kai iwshf apo thV galilaiaV ek polewV nazaret eiV thn ioudaian eiV polin dabid htiV kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patriaV dabid

5. apograyasqai sun mariam th memnhsteumenh autw gunaiki oush egkuw

6. egeneto de en tw einai autouV ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn

7. kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati

8. kai poimeneV hsan en th cwra th auth agraulounteV kai fulassonteV fulakaV thV nuktoV epi thn poimnhn autwn

9. kai idou aggeloV kuriou epesth autoiV kai doxa kuriou perielamyen autouV kai efobhqhsan fobon megan

10. kai eipen autoiV o aggeloV mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htiV estai panti tw law

11. oti etecqh umin shmeron swthr oV estin cristoV kurioV en polei dabid

12. kai touto umin to shmeion eurhsete brefoV esparganwmenon keimenon en th fatnh

13. kai exaifnhV egeneto sun tw aggelw plhqoV stratiaV ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn

14. doxa en uyistoiV qew kai epi ghV eirhnh en anqrwpoiV eudokia

15. kai egeneto wV aphlqon ap autwn eiV ton ouranon oi aggeloi kai oi anqrwpoi oi poimeneV eipon proV allhlouV dielqwmen dh ewV bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonoV o o kurioV egnwrisen hmin

16. kai hlqon speusanteV kai aneuron thn te mariam kai ton iwshf kai to brefoV keimenon en th fatnh

17. idonteV de diegnwrisan peri tou rhmatoV tou lalhqentoV autoiV peri tou paidiou toutou

18. kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proV autouV

19. h de mariam panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia authV

20. kai epestreyan oi poimeneV doxazonteV kai ainounteV ton qeon epi pasin oiV hkousan kai eidon kaqwV elalhqh proV autouV

21. kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion kai eklhqh to onoma autou ihsouV to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia

22. kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwsewV anhgagon auton eiV ierosoluma parasthsai tw kuriw

23. kaqwV gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai

24. kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw kuriou zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn

25. kai idou hn anqrwpoV en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpoV outoV dikaioV kai eulabhV prosdecomenoV paraklhsin tou israhl kai pneuma agion hn ep auton

26. kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatoV tou agiou mh idein qanaton prin h idh ton criston kuriou

27. kai hlqen en tw pneumati eiV to ieron kai en tw eisagagein touV goneiV to paidion ihsoun tou poihsai autouV kata to eiqismenon tou nomou peri autou

28. kai autoV edexato auto eiV taV agkalaV autou kai euloghsen ton qeon kai eipen

29. nun apolueiV ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh

30. oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou

31. o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn

32. fwV eiV apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl

33. kai hn iwshf kai h mhthr autou qaumazonteV epi toiV laloumenoiV peri autou

34. kai euloghsen autouV sumewn kai eipen proV mariam thn mhtera autou idou outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eiV shmeion antilegomenon

35. kai sou de authV thn yuchn dieleusetai romfaia opwV an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi

36. kai hn anna profhtiV qugathr fanouhl ek fulhV ashr auth probebhkuia en hmeraiV pollaiV zhsasa eth meta androV epta apo thV parqeniaV authV

37. kai auth chra wV etwn ogdohkontatessarwn h ouk afistato apo tou ierou nhsteiaiV kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran

38. kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw kuriw kai elalei peri autou pasin toiV prosdecomenoiV lutrwsin en ierousalhm

39. kai wV etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestreyan eiV thn galilaian eiV thn polin autwn nazaret

40. to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati plhroumenon sofiaV kai cariV qeou hn ep auto

41. kai eporeuonto oi goneiV autou kat etoV eiV ierousalhm th eorth tou pasca

42. kai ote egeneto etwn dwdeka anabantwn autwn eiV ierosoluma kata to eqoV thV eorthV

43. kai teleiwsantwn taV hmeraV en tw upostrefein autouV upemeinen ihsouV o paiV en ierousalhm kai ouk egnw iwshf kai h mhthr autou

44. nomisanteV de auton en th sunodia einai hlqon hmeraV odon kai anezhtoun auton en toiV suggenesin kai en toiV gnwstoiV

45. kai mh euronteV auton upestreyan eiV ierousalhm zhtounteV auton

46. kai egeneto meq hmeraV treiV euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autouV

47. existanto de panteV oi akouonteV autou epi th sunesei kai taiV apokrisesin autou

48. kai idonteV auton exeplaghsan kai proV auton h mhthr autou eipen teknon ti epoihsaV hmin outwV idou o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se

49. kai eipen proV autouV ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toiV tou patroV mou dei einai me

50. kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoiV

51. kai katebh met autwn kai hlqen eiV nazaret kai hn upotassomenoV autoiV kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia authV

52. kai ihsouV proekopten sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpoiV

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina