1. meta de tauta anedeixen o kurioV kai eterouV ebdomhkonta kai apesteilen autouV ana duo pro proswpou autou eiV pasan polin kai topon ou emellen autoV ercesqai

2. elegen oun proV autouV o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ekballh ergataV eiV ton qerismon autou

3. upagete idou egw apostellw umaV wV arnaV en mesw lukwn

4. mh bastazete balantion mh phran mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe

5. eiV hn d an oikian eiserchsqe prwton legete eirhnh tw oikw toutw

6. kai ean men h ekei uioV eirhnhV epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge ef umaV anakamyei

7. en auth de th oikia menete esqionteV kai pinonteV ta par autwn axioV gar o ergathV tou misqou autou estin mh metabainete ex oikiaV eiV oikian

8. kai eiV hn d an polin eiserchsqe kai decwntai umaV esqiete ta paratiqemena umin

9. kai qerapeuete touV en auth asqeneiV kai legete autoiV hggiken ef umaV h basileia tou qeou

10. eiV hn d an polin eiserchsqe kai mh decwntai umaV exelqonteV eiV taV plateiaV authV eipate

11. kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thV polewV umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken ef umaV h basileia tou qeou

12. legw de umin oti sodomoiV en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh

13. ouai soi cwrazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan

14. plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin

15. kai su kapernaoum h ewV tou ouranou uywqeisa ewV adou katabibasqhsh

16. o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaV eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me

17. upestreyan de oi ebdomhkonta meta caraV legonteV kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou

18. eipen de autoiV eqewroun ton satanan wV astraphn ek tou ouranou pesonta

19. idou didwmi umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umaV ou mh adikhsh

20. plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de mallon oti ta onomata umwn egrafh en toiV ouranoiV

21. en auth th wra hgalliasato tw pneumati o ihsouV kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV nai o pathr oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou

22. kai strafeiV proV touV maqhtaV eipen panta paredoqh moi upo tou patroV mou kai oudeiV ginwskei tiV estin o uioV ei mh o pathr kai tiV estin o pathr ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

23. kai strafeiV proV touV maqhtaV kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi bleponteV a blepete

24. legw gar umin oti polloi profhtai kai basileiV hqelhsan idein a umeiV blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan

25. kai idou nomikoV tiV anesth ekpeirazwn auton kai legwn didaskale ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw

26. o de eipen proV auton en tw nomw ti gegraptai pwV anaginwskeiV

27. o de apokriqeiV eipen agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV iscuoV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ton plhsion sou wV seauton

28. eipen de autw orqwV apekriqhV touto poiei kai zhsh

29. o de qelwn dikaioun eauton eipen proV ton ihsoun kai tiV estin mou plhsion

30. upolabwn de o ihsouV eipen anqrwpoV tiV katebainen apo ierousalhm eiV iericw kai lhstaiV periepesen oi kai ekdusanteV auton kai plhgaV epiqenteV aphlqon afenteV hmiqanh tugcanonta

31. kata sugkurian de iereuV tiV katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen

32. omoiwV de kai leuithV genomenoV kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen

33. samareithV de tiV odeuwn hlqen kat auton kai idwn auton esplagcnisqh

34. kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasaV de auton epi to idion kthnoV hgagen auton eiV pandoceion kai epemelhqh autou

35. kai epi thn aurion exelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandocei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshV egw en tw epanercesqai me apodwsw soi

36. tiV oun toutwn twn triwn dokei soi plhsion gegonenai tou empesontoV eiV touV lhstaV

37. o de eipen o poihsaV to eleoV met autou eipen oun autw o ihsouV poreuou kai su poiei omoiwV

38. egeneto de en tw poreuesqai autouV kai autoV eishlqen eiV kwmhn tina gunh de tiV onomati marqa upedexato auton eiV ton oikon authV

39. kai thde hn adelfh kaloumenh maria h kai parakaqisasa para touV podaV tou ihsou hkouen ton logon autou

40. h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me katelipen diakonein eipe oun auth ina moi sunantilabhtai

41. apokriqeiV de eipen auth o ihsouV marqa marqa merimnaV kai turbazh peri polla

42. enoV de estin creia maria de thn agaqhn merida exelexato htiV ouk afaireqhsetai ap authV

“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina