1. hn de tiV asqenwn lazaroV apo bhqaniaV ek thV kwmhV mariaV kai marqaV thV adelfhV authV

2. hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa touV podaV autou taiV qrixin authV hV o adelfoV lazaroV hsqenei

3. apesteilan oun ai adelfai proV auton legousai kurie ide on fileiV asqenei

4. akousaV de o ihsouV eipen auth h asqeneia ouk estin proV qanaton all uper thV doxhV tou qeou ina doxasqh o uioV tou qeou di authV

5. hgapa de o ihsouV thn marqan kai thn adelfhn authV kai ton lazaron

6. wV oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraV

7. epeita meta touto legei toiV maqhtaiV agwmen eiV thn ioudaian palin

8. legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageiV ekei

9. apekriqh o ihsouV ouci dwdeka eisin wrai thV hmeraV ean tiV peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwV tou kosmou toutou blepei

10. ean de tiV peripath en th nukti proskoptei oti to fwV ouk estin en autw

11. tauta eipen kai meta touto legei autoiV lazaroV o filoV hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton

12. eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai

13. eirhkei de o ihsouV peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri thV koimhsewV tou upnou legei

14. tote oun eipen autoiV o ihsouV parrhsia lazaroV apeqanen

15. kai cairw di umaV ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen proV auton

16. eipen oun qwmaV o legomenoV didumoV toiV summaqhtaiV agwmen kai hmeiV ina apoqanwmen met autou

17. elqwn oun o ihsouV euren auton tessaraV hmeraV hdh econta en tw mnhmeiw

18. hn de h bhqania egguV twn ierosolumwn wV apo stadiwn dekapente

19. kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan proV taV peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autaV peri tou adelfou autwn

20. h oun marqa wV hkousen oti o ihsouV ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto

21. eipen oun h marqa proV ton ihsoun kurie ei hV wde o adelfoV mou ouk an eteqnhkei

22. alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoV

23. legei auth o ihsouV anasthsetai o adelfoV sou

24. legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera

25. eipen auth o ihsouV egw eimi h anastasiV kai h zwh o pisteuwn eiV eme kan apoqanh zhsetai

26. kai paV o zwn kai pisteuwn eiV eme ou mh apoqanh eiV ton aiwna pisteueiV touto

27. legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristoV o uioV tou qeou o eiV ton kosmon ercomenoV

28. kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn authV laqra eipousa o didaskaloV parestin kai fwnei se

29. ekeinh wV hkousen egeiretai tacu kai ercetai proV auton

30. oupw de elhluqei o ihsouV eiV thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa

31. oi oun ioudaioi oi onteV met authV en th oikia kai paramuqoumenoi authn idonteV thn marian oti tacewV anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legonteV oti upagei eiV to mnhmeion ina klaush ekei

32. h oun maria wV hlqen opou hn o ihsouV idousa auton epesen eiV touV podaV autou legousa autw kurie ei hV wde ouk an apeqanen mou o adelfoV

33. ihsouV oun wV eiden authn klaiousan kai touV sunelqontaV auth ioudaiouV klaiontaV enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton

34. kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide

35. edakrusen o ihsouV

36. elegon oun oi ioudaioi ide pwV efilei auton

37. tineV de ex autwn eipon ouk hdunato outoV o anoixaV touV ofqalmouV tou tuflou poihsai ina kai outoV mh apoqanh

38. ihsouV oun palin embrimwmenoV en eautw ercetai eiV to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoV epekeito ep autw

39. legei o ihsouV arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotoV marqa kurie hdh ozei tetartaioV gar estin

40. legei auth o ihsouV ouk eipon soi oti ean pisteushV oyei thn doxan tou qeou

41. hran oun ton liqon ou hn o teqnhkwV keimenoV o de ihsouV hren touV ofqalmouV anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousaV mou

42. egw de hdein oti pantote mou akoueiV alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaV

43. kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw

44. kai exhlqen o teqnhkwV dedemenoV touV podaV kai taV ceiraV keiriaiV kai h oyiV autou soudariw periededeto legei autoiV o ihsouV lusate auton kai afete upagein

45. polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqonteV proV thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsouV episteusan eiV auton

46. tineV de ex autwn aphlqon proV touV farisaiouV kai eipon autoiV a epoihsen o ihsouV

47. sunhgagon oun oi arciereiV kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoV o anqrwpoV polla shmeia poiei

48. ean afwmen auton outwV panteV pisteusousin eiV auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoV

49. eiV de tiV ex autwn kaiafaV arciereuV wn tou eniautou ekeinou eipen autoiV umeiV ouk oidate ouden

50. oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eiV anqrwpoV apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoV apolhtai

51. touto de af eautou ouk eipen alla arciereuV wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouV apoqnhskein uper tou eqnouV

52. kai ouc uper tou eqnouV monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eiV en

53. ap ekeinhV oun thV hmeraV sunebouleusanto ina apokteinwsin auton

54. ihsouV oun ouk eti parrhsia periepatei en toiV ioudaioiV alla aphlqen ekeiqen eiV thn cwran egguV thV erhmou eiV efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou

55. hn de egguV to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eiV ierosoluma ek thV cwraV pro tou pasca ina agniswsin eautouV

56. ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkoteV ti dokei umin oti ou mh elqh eiV thn eorthn

57. dedwkeisan de kai oi arciereiV kai oi farisaioi entolhn ina ean tiV gnw pou estin mhnush opwV piaswsin auton

“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina