1. epi thV fulakhV mou sthsomai kai epibhsomai epi petran kai aposkopeusw tou idein ti lalhsei en emoi kai ti apokriqw epi ton elegcon mou

2. kai apekriqh proV me kurioV kai eipen grayon orasin kai safwV epi puxion opwV diwkh o anaginwskwn auta

3. dioti eti orasiV eiV kairon kai anatelei eiV peraV kai ouk eiV kenon ean usterhsh upomeinon auton oti ercomenoV hxei kai ou mh cronish

4. ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw o de dikaioV ek pistewV mou zhsetai

5. o de katoinwmenoV kai katafronhthV anhr alazwn ouden mh peranh oV eplatunen kaqwV o adhV thn yuchn autou kai outoV wV qanatoV ouk empiplamenoV kai episunaxei ep' auton panta ta eqnh kai eisdexetai proV auton pantaV touV laouV

6. ouci tauta panta parabolhn kat' autou lhmyontai kai problhma eiV dihghsin autou kai erousin ouai o plhqunwn eautw ta ouk onta autou ewV tinoV kai barunwn ton kloion autou stibarwV

7. oti exaifnhV anasthsontai daknonteV auton kai eknhyousin oi epibouloi sou kai esh eiV diarpaghn autoiV

8. dioti su eskuleusaV eqnh polla skuleusousin se panteV oi upoleleimmenoi laoi di' aimata anqrwpwn kai asebeiaV ghV kai polewV kai pantwn twn katoikountwn authn

9. w o pleonektwn pleonexian kakhn tw oikw autou tou taxai eiV uyoV nossian autou tou ekspasqhnai ek ceiroV kakwn

10. ebouleusw aiscunhn tw oikw sou suneperanaV laouV pollouV kai exhmarten h yuch sou

11. dioti liqoV ek toicou bohsetai kai kanqaroV ek xulou fqegxetai auta

12. ouai o oikodomwn polin en aimasin kai etoimazwn polin en adikiaiV

13. ou tauta estin para kuriou pantokratoroV kai exelipon laoi ikanoi en puri kai eqnh polla wligoyuchsan

14. oti plhsqhsetai h gh tou gnwnai thn doxan kuriou wV udwr katakaluyei autouV

15. w o potizwn ton plhsion autou anatroph qolera kai mequskwn opwV epibleph epi ta sphlaia autwn

16. plhsmonhn atimiaV ek doxhV pie kai su kai diasaleuqhti kai seisqhti ekuklwsen epi se pothrion dexiaV kuriou kai sunhcqh atimia epi thn doxan sou

17. dioti asebeia tou libanou kaluyei se kai talaipwria qhriwn ptohsei se dia aimata anqrwpwn kai asebeiaV ghV kai polewV kai pantwn twn katoikountwn authn

18. ti wfelei glupton oti egluyan auto eplasan auto cwneuma fantasian yeudh oti pepoiqen o plasaV epi to plasma autou tou poihsai eidwla kwfa

19. ouai o legwn tw xulw eknhyon exegerqhti kai tw liqw uywqhti kai auto estin fantasia touto de estin elasma crusiou kai arguriou kai pan pneuma ouk estin en autw

20. o de kurioV en naw agiw autou eulabeisqw apo proswpou autou pasa h gh

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina