1. kai egenhqh en th hmera th trith wV epausato proseucomenh exedusato ta imatia thV qerapeiaV kai periebaleto thn doxan authV

2. kai araV thn crushn rabdon epeqhken epi ton trachlon authV kai hspasato authn kai eipen lalhson moi

3. kai eipen o basileuV ti qeleiV esqhr kai ti sou estin to axiwma ewV tou hmisouV thV basileiaV mou kai estai soi

4. eipen de esqhr hmera mou epishmoV shmeron estin ei oun dokei tw basilei elqatw kai autoV kai aman eiV thn dochn hn poihsw shmeron

5. kai eipen o basileuV kataspeusate aman opwV poihswmen ton logon esqhr kai paraginontai amfoteroi eiV thn dochn hn eipen esqhr

6. en de tw potw eipen o basileuV proV esqhr ti estin basilissa esqhr kai estai soi osa axioiV

7. kai eipen to aithma mou kai to axiwma mou

8. ei euron carin enwpion tou basilewV elqatw o basileuV kai aman epi thn aurion eiV thn dochn hn poihsw autoiV kai aurion poihsw ta auta

9. kai exhlqen o aman apo tou basilewV upercarhV eufrainomenoV en de tw idein aman mardocaion ton ioudaion en th aulh equmwqh sfodra

10. kai eiselqwn eiV ta idia ekalesen touV filouV kai zwsaran thn gunaika autou

11. kai upedeixen autoiV ton plouton autou kai thn doxan hn o basileuV autw perieqhken kai wV epoihsen auton prwteuein kai hgeisqai thV basileiaV

12. kai eipen aman ou keklhken h basilissa meta tou basilewV oudena eiV thn dochn all' h eme kai eiV thn aurion keklhmai

13. kai tauta moi ouk areskei otan idw mardocaion ton ioudaion en th aulh

14. kai eipen proV auton zwsara h gunh autou kai oi filoi kophtw soi xulon phcwn penthkonta orqrou de eipon tw basilei kai kremasqhtw mardocaioV epi tou xulou su de eiselqe eiV thn dochn sun tw basilei kai eufrainou kai hresen to rhma tw aman kai htoimasqh to xulon

“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina