1. kai meta touV logouV toutouV ekopasen o basileuV tou qumou kai ouketi emnhsqh thV astin mnhmoneuwn oia elalhsen kai wV katekrinen authn

2. kai eipan oi diakonoi tou basilewV zhthqhtw tw basilei korasia afqora kala tw eidei

3. kai katasthsei o basileuV kwmarcaV en pasaiV taiV cwraiV thV basileiaV autou kai epilexatwsan korasia parqenika kala tw eidei eiV sousan thn polin eiV ton gunaikwna kai paradoqhtwsan tw eunoucw tou basilewV tw fulaki twn gunaikwn kai doqhtw smhgma kai h loiph epimeleia

4. kai h gunh h an aresh tw basilei basileusei anti astin kai hresen tw basilei to pragma kai epoihsen outwV

5. kai anqrwpoV hn ioudaioV en sousoiV th polei kai onoma autw mardocaioV o tou iairou tou semeiou tou kisaiou ek fulhV beniamin

6. oV hn aicmalwtoV ex ierousalhm hn hcmalwteusen naboucodonosor basileuV babulwnoV

7. kai hn toutw paiV qrepth qugathr aminadab adelfou patroV autou kai onoma auth esqhr en de tw metallaxai authV touV goneiV epaideusen authn eautw eiV gunaika kai hn to korasion kalon tw eidei

8. kai ote hkousqh to tou basilewV prostagma sunhcqhsan korasia polla eiV sousan thn polin upo ceira gai kai hcqh esqhr proV gai ton fulaka twn gunaikwn

9. kai hresen autw to korasion kai euren carin enwpion autou kai espeusen auth dounai to smhgma kai thn merida kai ta epta korasia ta apodedeigmena auth ek basilikou kai ecrhsato auth kalwV kai taiV abraiV authV en tw gunaikwni

10. kai ouc upedeixen esqhr to genoV authV oude thn patrida o gar mardocaioV eneteilato auth mh apaggeilai

11. kaq' ekasthn de hmeran o mardocaioV periepatei kata thn aulhn thn gunaikeian episkopwn ti esqhr sumbhsetai

12. outoV de hn kairoV korasiou eiselqein proV ton basilea otan anaplhrwsh mhnaV deka duo outwV gar anaplhrountai ai hmerai thV qerapeiaV mhnaV ex aleifomenai en smurninw elaiw kai mhnaV ex en toiV arwmasin kai en toiV smhgmasin twn gunaikwn

13. kai tote eisporeuetai proV ton basilea kai o ean eiph paradwsei auth suneisercesqai auth apo tou gunaikwnoV ewV twn basileiwn

14. deilhV eisporeuetai kai proV hmeran apotrecei eiV ton gunaikwna ton deuteron ou gai o eunoucoV tou basilewV o fulax twn gunaikwn kai ouketi eisporeuetai proV ton basilea ean mh klhqh onomati

15. en de tw anaplhrousqai ton cronon esqhr thV qugatroV aminadab adelfou patroV mardocaiou eiselqein proV ton basilea ouden hqethsen wn auth eneteilato o eunoucoV o fulax twn gunaikwn hn gar esqhr euriskousa carin para pantwn twn blepontwn authn

16. kai eishlqen esqhr proV artaxerxhn ton basilea tw dwdekatw mhni oV estin adar tw ebdomw etei thV basileiaV autou

17. kai hrasqh o basileuV esqhr kai euren carin para pasaV taV parqenouV kai epeqhken auth to diadhma to gunaikeion

18. kai epoihsen o basileuV poton pasi toiV filoiV autou kai taiV dunamesin epi hmeraV epta kai uywsen touV gamouV esqhr kai afesin epoihsen toiV upo thn basileian autou

19. o de mardocaioV eqerapeuen en th aulh

20. h de esqhr ouc upedeixen thn patrida authV outwV gar eneteilato auth mardocaioV fobeisqai ton qeon kai poiein ta prostagmata autou kaqwV hn met' autou kai esqhr ou methllaxen thn agwghn authV

21. kai eluphqhsan oi duo eunoucoi tou basilewV oi arciswmatofulakeV oti prohcqh mardocaioV kai ezhtoun apokteinai artaxerxhn ton basilea

22. kai edhlwqh mardocaiw o logoV kai eshmanen esqhr kai auth enefanisen tw basilei ta thV epiboulhV

23. o de basileuV htasen touV duo eunoucouV kai ekremasen autouV kai prosetaxen o basileuV katacwrisai eiV mnhmosunon en th basilikh biblioqhkh uper thV eunoiaV mardocaiou en egkwmiw

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina