Fundar 23 Resultados para: tessarsin

 • kai esthsen epta puramidaV mian katenanti thV miaV tw patri kai th mhtri kai toiV tessarsin adelfoiV (I Macabeus 13, 28)

 • kai omoiwsiV twn proswpwn autwn proswpon anqrwpou kai proswpon leontoV ek dexiwn toiV tessarsin kai proswpon moscou ex aristerwn toiV tessarsin kai proswpon aetou toiV tessarsin (Ezequiel 1, 10)

 • kai ai pterugeV autwn ektetamenai anwqen toiV tessarsin ekaterw duo sunezeugmenai proV allhlaV kai duo epekalupton epanw tou swmatoV autwn (Ezequiel 1, 11)

 • kai eidon kai idou trocoV eiV epi thV ghV ecomenoV twn zwwn toiV tessarsin (Ezequiel 1, 15)

 • kai to eidoV twn trocwn wV eidoV qarsiV kai omoiwma en toiV tessarsin kai to ergon autwn hn kaqwV an eih trocoV en trocw (Ezequiel 1, 16)

 • oud' oi nwtoi autwn kai uyoV hn autoiV kai eidon auta kai oi nwtoi autwn plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin (Ezequiel 1, 18)

 • kai h oyiV autwn omoiwma en toiV tessarsin on tropon otan h trocoV en mesw trocou (Ezequiel 10, 10)

 • kai oi nwtoi autwn kai ai ceireV autwn kai ai pterugeV autwn kai oi trocoi plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin trocoiV autwn (Ezequiel 10, 12)

 • epi ta tessara klith thV aulhV aulh mikra mhkoV phcwn tessarakonta kai euroV phcwn triakonta metron en taiV tessarsin (Ezequiel 46, 22)

 • kai exedrai kuklw en autaiV kuklw taiV tessarsin kai mageireia gegonota upokatw twn exedrwn kuklw (Ezequiel 46, 23)

 • kai eipen kurioV epi taiV trisin asebeiaiV damaskou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq' wn eprizon priosin sidhroiV taV en gastri ecousaV twn en galaad (Amós 1, 3)

 • tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV gazhV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneken tou aicmalwteusai autouV aicmalwsian tou salwmwn tou sugkleisai eiV thn idoumaian (Amós 1, 6)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina