Fundar 173 Resultados para: skhnhV

 • wfqh de autw o qeoV proV th drui th mambrh kaqhmenou autou epi thV quraV thV skhnhV autou meshmbriaV (Gênesis 18, 1)

 • anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn (Gênesis 18, 2)

 • eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou (Gênesis 18, 10)

 • kai poihseiV moi kata panta osa egw soi deiknuw en tw orei to paradeigma thV skhnhV kai to paradeigma pantwn twn skeuwn authV outw poihseiV (Êxodo 25, 9)

 • kai poihseiV derreiV tricinaV skephn epi thV skhnhV endeka derreiV poihseiV autaV (Êxodo 26, 7)

 • kai sunayeiV taV pente derreiV epi to auto kai taV ex derreiV epi to auto kai epidiplwseiV thn derrin thn ekthn kata proswpon thV skhnhV (Êxodo 26, 9)

 • kai upoqhseiV to pleonazon en taiV derresin thV skhnhV to hmisu thV derrewV to upoleleimmenon upokaluyeiV to pleonazon twn derrewn thV skhnhV upokaluyeiV opisw thV skhnhV (Êxodo 26, 12)

 • phcun ek toutou kai phcun ek toutou ek tou uperecontoV twn derrewn ek tou mhkouV twn derrewn thV skhnhV estai sugkalupton epi ta plagia thV skhnhV enqen kai enqen ina kalupth (Êxodo 26, 13)

 • duo agkwniskouV tw stulw tw eni antipiptontaV eteron tw eterw outwV poihseiV pasi toiV stuloiV thV skhnhV (Êxodo 26, 17)

 • kai ek twn opisw thV skhnhV kata to meroV to proV qalassan poihseiV ex stulouV (Êxodo 26, 22)

 • kai duo stulouV poihseiV epi twn gwniwn thV skhnhV ek twn opisqiwn (Êxodo 26, 23)

 • kai poihseiV moclouV ek xulwn ashptwn pente tw eni stulw ek tou enoV merouV thV skhnhV (Êxodo 26, 26)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina