Fundar 128 Resultados para: iwab

 • kai apekriqh dauid kai eipen proV acimelec ton cettaion kai proV abessa uion sarouiaV adelfon iwab legwn tiV eiseleusetai met' emou proV saoul eiV thn parembolhn kai eipen abessa egw eiseleusomai meta sou (I Samuel 26, 6)
 • kai iwab uioV sarouiaV kai oi paideV dauid exhlqosan ek cebrwn kai sunantwsin autoiV epi thn krhnhn thn gabawn epi to auto kai ekaqisan outoi epi thn krhnhn thn gabawn enteuqen kai outoi epi thn krhnhn enteuqen (II Samuel 2, 13)

 • kai eipen abenner proV iwab anasthtwsan dh ta paidaria kai paixatwsan enwpion hmwn kai eipen iwab anasthtwsan (II Samuel 2, 14)

 • kai egenonto ekei treiV uioi sarouiaV iwab kai abessa kai asahl kai asahl koufoV toiV posin autou wsei mia dorkaV en agrw (II Samuel 2, 18)

 • kai proseqeto eti abennhr legwn tw asahl aposthqi ap' emou ina mh pataxw se eiV thn ghn kai pwV arw to proswpon mou proV iwab kai pou estin tauta epistrefe proV iwab ton adelfon sou (II Samuel 2, 22)

 • kai katediwxen iwab kai abessa opisw abennhr kai o hlioV edunen kai autoi eishlqon ewV tou bounou amman o estin epi proswpou gai odon erhmon gabawn (II Samuel 2, 24)

 • kai ekalesen abennhr iwab kai eipen mh eiV nikoV katafagetai h romfaia h ouk oidaV oti pikra estai eiV ta escata kai ewV pote ou mh eiphV tw law anastrefein apo opisqen twn adelfwn hmwn (II Samuel 2, 26)
 • kai eipen iwab zh kurioV oti ei mh elalhsaV dioti tote ek prwiqen anebh o laoV ekastoV katopisqen tou adelfou autou (II Samuel 2, 27)

 • kai esalpisen iwab th salpiggi kai apesthsan paV o laoV kai ou katediwxan opisw tou israhl kai ou proseqento eti tou polemein (II Samuel 2, 28)

 • kai iwab anestreyen opisqen apo tou abennhr kai sunhqroisen panta ton laon kai epeskephsan twn paidwn dauid enneakaideka andreV kai asahl (II Samuel 2, 30)

 • kai airousin ton asahl kai qaptousin auton en tw tafw tou patroV autou en baiqleem kai eporeuqh iwab kai oi andreV oi met' autou olhn thn nukta kai diefausen autoiV en cebrwn (II Samuel 2, 32)

 • kai idou oi paideV dauid kai iwab pareginonto ek thV exodiaV kai skula polla eferon met' autwn kai abennhr ouk hn meta dauid eiV cebrwn oti apestalkei auton kai apelhluqei en eirhnh (II Samuel 3, 22)
O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina