Fundar 223 Resultados para: eleoV

 • epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep' eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw (Gênesis 19, 19)
 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • kai eiph moi kai su pie kai taiV kamhloiV sou udreusomai auth h gunh hn htoimasen kurioV tw eautou qeraponti isaak kai en toutw gnwsomai oti pepoihkaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 44)

 • ei oun poieite umeiV eleoV kai dikaiosunhn proV ton kurion mou apaggeilate moi ei de mh apaggeilate moi ina epistreyw eiV dexian h eiV aristeran (Gênesis 24, 49)

 • kai hn kurioV meta iwshf kai kateceen autou eleoV kai edwken autw carin enantion tou arcidesmofulakoV (Gênesis 39, 21)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)
 • kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou (Êxodo 20, 6)

 • kai dikaiosunhn diathrwn kai poiwn eleoV eiV ciliadaV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai ou kaqariei ton enocon epagwn anomiaV paterwn epi tekna kai epi tekna teknwn epi trithn kai tetarthn genean (Êxodo 34, 7)

 • ei de outwV su poieiV moi apokteinon me anairesei ei eurhka eleoV para soi ina mh idw mou thn kakwsin (Números 11, 15)

 • afeV thn amartian tw law toutw kata to mega eleoV sou kaqaper ilewV autoiV egenou ap' aiguptou ewV tou nun (Números 14, 19)

 • kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou (Deuteronômio 5, 10)
“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina