Fundar 1682 Resultados para: ean

 • ou egenomhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thV dunamewV autou (Efésios 3, 7)

 • eidoteV oti o ean ti ekastoV poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloV eite eleuqeroV (Efésios 6, 8)

 • anecomenoi allhlwn kai carizomenoi eautoiV ean tiV proV tina ech momfhn kaqwV kai o cristoV ecarisato umin outwV kai umeiV (Colossenses 3, 13)

 • kai pan o ti ean poihte ek yuchV ergazesqe wV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV (Colossenses 3, 23)

 • aspazetai umaV aristarcoV o sunaicmalwtoV mou kai markoV o aneyioV barnaba peri ou elabete entolaV ean elqh proV umaV dexasqe auton (Colossenses 4, 10)

 • oti nun zwmen ean umeiV sthkhte en kuriw (I Tessalonicenses 3, 8)

 • mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV amartiaV o uioV thV apwleiaV (II Tessalonicenses 2, 3)

 • oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nukta kai hmeran ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn (II Tessalonicenses 3, 8)

 • oidamen de oti kaloV o nomoV ean tiV autw nomimwV crhtai (I Timóteo 1, 8)

 • swqhsetai de dia thV teknogoniaV ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhV (I Timóteo 2, 15)

 • ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV (I Timóteo 3, 15)

 • ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh (II Timóteo 2, 5)


“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina