Fundar 96 Resultados para: dikaiosunhV

 • ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV (Gênesis 32, 11)
 • eqnh exoleqreusousin kai epikalesesqe ekei kai qusete qusian dikaiosunhV oti ploutoV qalasshV qhlasei se kai emporia paralion katoikountwn (Deuteronômio 33, 19)

 • egw twbit odoiV alhqeiaV eporeuomhn kai dikaiosunhV pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai elehmosunaV pollaV epoihsa toiV adelfoiV mou kai tw eqnei toiV sumporeuqeisin met' emou eiV cwran assuriwn eiV nineuh (Tobias 1, 3)

 • agaqon proseuch meta nhsteiaV kai elehmosunhV kai dikaiosunhV agaqon to oligon meta dikaiosunhV h polu meta adikiaV kalon poihsai elehmosunhn h qhsaurisai crusion (Tobias 12, 8)

 • kai qeasasqe a poihsei meq' umwn kai exomologhsasqe autw en olw tw stomati umwn kai euloghsate ton kurion thV dikaiosunhV kai uywsate ton basilea twn aiwnwn (Tobias 13, 7)

 • ei kaqaroV ei kai alhqinoV dehsewV epakousetai sou apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV (Jó 8, 6)

 • apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV epi de odoiV sou estai feggoV (Jó 22, 28)
 • epi ghV ontwn autwn kai ouk epegnwsan odon de dikaiosunhV ouk hdeisan oude atrapouV authV eporeuqhsan (Jó 24, 13)

 • en tw epikaleisqai me eishkousen mou o qeoV thV dikaiosunhV mou en qliyei eplatunaV moi oiktirhson me kai eisakouson thV proseuchV mou (Salmos 4, 2)

 • qusate qusian dikaiosunhV kai elpisate epi kurion (Salmos 4, 6)

 • proseuch tou dauid eisakouson kurie thV dikaiosunhV mou prosceV th dehsei mou enwtisai thV proseuchV mou ouk en ceilesin dolioiV (Salmos 16, 1)

 • thn yuchn mou epestreyen wdhghsen me epi tribouV dikaiosunhV eneken tou onomatoV autou (Salmos 22, 3)
“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina