Fundar 13 Resultados para: diamenei

 • diamenei eiV ton aiwna enwpion tou qeou eleoV kai alhqeian autou tiV ekzhthsei (Salmos 60, 8)
 • estw to onoma autou euloghmenon eiV touV aiwnaV pro tou hliou diamenei to onoma autou kai euloghqhsontai en autw pasai ai fulai thV ghV panta ta eqnh makariousin auton (Salmos 71, 17)

 • ib# labd eiV ton aiwna kurie o logoV sou diamenei en tw ouranw (Salmos 118, 89)

 • eiV genean kai genean h alhqeia sou eqemeliwsaV thn ghn kai diamenei (Salmos 118, 90)

 • th diataxei sou diamenei h hmera oti ta sumpanta doula sa (Salmos 118, 91)

 • wran meta sou diamenei kai ean ekklinhV ou mh karterhsh (Eclesiástico 12, 15)

 • en seismati koskinou diamenei kopria outwV skubala anqrwpou en logismw autou (Eclesiástico 27, 4)
 • cariV wV paradeisoV en eulogiaiV kai elehmosunh eiV ton aiwna diamenei (Eclesiástico 40, 17)

 • frontison peri onomatoV auto gar soi diamenei h cilioi megaloi qhsauroi crusiou (Eclesiástico 41, 12)

 • agaqhV zwhV ariqmoV hmerwn kai agaqon onoma eiV aiwna diamenei (Eclesiástico 41, 13)

 • meta tou spermatoV autwn diamenei agaqh klhronomia ekgona autwn (Eclesiástico 44, 11)

 • mh diamenei eiV ton aiwna h diafulacqhsetai eiV neikoV idou elalhsaV kai epoihsaV ta ponhra tauta kai hdunasqhV (Jeremias 3, 5)
“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina