Fundar 1126 Resultados para: Uioi

 • idonteV de oi uioi tou qeou taV qugateraV twn anqrwpwn oti kalai eisin elabon eautoiV gunaikaV apo paswn wn exelexanto (Gênesis 6, 2)

 • oi de giganteV hsan epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai met' ekeino wV an eiseporeuonto oi uioi tou qeou proV taV qugateraV twn anqrwpwn kai egennwsan eautoiV ekeinoi hsan oi giganteV oi ap' aiwnoV oi anqrwpoi oi onomastoi (Gênesis 6, 4)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV se eiseleush de eiV thn kibwton su kai oi uioi sou kai h gunh sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou (Gênesis 6, 18)

 • eishlqen de nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou (Gênesis 7, 7)

 • en th hmera tauth eishlqen nwe shm cam iafeq uioi nwe kai h gunh nwe kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton (Gênesis 7, 13)

 • exelqe ek thV kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou (Gênesis 8, 16)

 • kai exhlqen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou (Gênesis 8, 18)

 • hsan de oi uioi nwe oi exelqonteV ek thV kibwtou shm cam iafeq cam hn pathr canaan (Gênesis 9, 18)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 1)

 • uioi iafeq gamer kai magwg kai madai kai iwuan kai elisa kai qobel kai mosoc kai qiraV (Gênesis 10, 2)

 • kai uioi gamer ascanaz kai rifaq kai qorgama (Gênesis 10, 3)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina