Fundar 506 Resultados para: Hmin

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei (Gênesis 23, 6)

 • kai ephrwthsen authn kai eipen qugathr tinoV ei anaggeilon moi ei estin para tw patri sou topoV hmin katalusai (Gênesis 24, 23)

 • kai eipen autw kai acura kai cortasmata polla par' hmin kai topoV tou katalusai (Gênesis 24, 25)

 • kai eipen tw paidi tiV estin o anqrwpoV ekeinoV o poreuomenoV en tw pediw eiV sunanthsin hmin eipen de o paiV outoV estin o kurioV mou h de labousa to qeristron periebaleto (Gênesis 24, 65)

 • eipen de autw abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef' hmaV agnoian (Gênesis 26, 10)

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • kai apokriqeisa rachl kai leia eipan autw mh estin hmin eti meriV h klhronomia en tw oikw tou patroV hmwn (Gênesis 31, 14)

 • panta ton plouton kai thn doxan hn afeilato o qeoV tou patroV hmwn hmin estai kai toiV teknoiV hmwn nun oun osa eirhken soi o qeoV poiei (Gênesis 31, 16)

 • epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn (Gênesis 34, 9)

 • kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai egkthsasqe en auth (Gênesis 34, 10)

 • kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin (Gênesis 34, 14)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina