Nehemiás könyve, 1

Katolikus Biblia

1 Nehemiásnak, Hakalja fiának szavai. Amikor Artaxerxész király huszadik évének Kiszleu hónapjában Szuza várában voltam,

2 fölkeresett egyik testvérem, Hanani, Júdeába való emberekkel. Érdeklõdtem tõlük a zsidók felõl, a fogságtól megmenekült maradék és Jeruzsálem felõl.

3 Így válaszoltak nekem: "Akik a fogságot elkerülték s ott maradtak abban a tartományban, azok nagy nyomorúságban és megalázottságban élnek. Jeruzsálem bástyája romokban hever, kapuit pedig tûz emésztette meg."

4 Amikor ezeknek hírét vettem, leültem, sírtam és napokig gyászoltam, böjtöltem és könyörögtem az ég Istenének színe elõtt.

5 Így szóltam: "Ó, Uram, égnek Istene, nagy és félelmetes Isten, te megtartod a szövetséget, és irgalmas vagy azokhoz, akik szeretnek és megtartják parancsaidat.

6 Figyeljen füled és legyen nyitva a szemed, s hallgasd meg szolgád imáját, amelyet szolgáidért, Izrael fiaiért most éjjel és nappal hozzád intézek. Megvallom Izrael fiainak vétkeit, amelyeket elkövettünk ellened. Én is, atyám háza is vétkeztünk.

7 Súlyosan vétettünk ellened, nem tartottuk meg parancsaidat, törvényeidet és rendelkezéseidet, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál.

8 Emlékezz szavadra, amelyet Mózes szolgádnak jelentettél ki, amikor azt mondtad: Ha hûtlenné váltok, szétszórlak benneteket a népek közé.

9 Ha azonban visszatértek hozzám, megtartjátok parancsaimat és teljesítitek õket, még ha az ég széléig szét lesztek szórva, onnan is összegyûjtlek benneteket, és visszahozlak arra a helyre, amelyet nevem hajlékául kiválasztottam.

10 A te szolgáidat és népedet nagy hatalmaddal és erõs karoddal megmentetted.

11 Ó, Uram, halld meg szolgád könyörgését, s szolgáidnak a kérését, akik szívesen félik nevedet. Hadd legyen ma szerencséje szolgádnak, engedd, hogy kegyelmet találjon ez elõtt az ember elõtt!"


Chapters: