1. Akkor az Úr ezeket a szavakat intézte Bása ellen Hanani fiához, Jehuhoz:

2. "Fölemeltelek a porból és népem, Izrael fejedelmévé tettelek. Te mégis Jerobeám útjára léptél, bûnbe vitted népemet, Izraelt, úgyhogy vétkeivel haragra ingerelt,

3. ezért elsöpröm Bását egész házával egyetemben, s úgy bánok házaddal, amint Jerobeámnak, Nebat fiának házával.

4. Aki Bása (házából) a városban hal meg, azt felfalják a kutyák, az pedig, aki a határban hal meg, az ég madarainak lesz a martaléka."

5. Bása történetének többi részét, tetteit és gyõzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

6. Bása megtért atyáihoz. Tircában temették el, s fia, Ela lett helyette a király.

7. Nem pusztán amiatt hallatta szavát Bása ellen az Úr, Hanani fia, Jehu próféta által, mivel azt tette, ami nem tetszõ az Úr szemében: keze alkotásával haragra ingerelte, s így Jerobeám háza példáját követte, hanem azért is, mert kiirtotta annak házát.

8. Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya, Tircában, két évre.

9. De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szõtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott,

10. Zimri behatolt és agyonütötte Azának, Júda királyának 27. esztendejében, majd õ lett helyette a király.

11. Mihelyt király lett és elfoglalta a trónt, Bása egész házát kiirtotta: egyet sem hagyott élve, aki férfi, de még rokonai és barátai közül sem.

12. Így Zimri Bása egész házát kipusztította, az Úr szava szerint, amit Jehu próféta által hallatott,

13. Bása bûnei miatt és fiának, Elának vétkeiért, amelyeket maga követett el s amelyekbe Izraelt is belevitte, amikor mihaszna bálványokkal haragra ingerelték az Urat, Izrael Istenét.

14. Ela történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

15. Júda királyának, Azának 27. esztendejében Zimri lett a király Tircában, de csak hét napra. A nép éppen hadba vonult Gibbeton ellen, amely a filiszteusoké volt.

16. Mihelyt a nép a csatatéren hírét vette: "Zimri összeesküvést szõtt és leütötte a királyt", egész Izrael még aznap Omrit, a sereg parancsnokát tette meg Izrael királyának.

17. Omri, és vele egész Izrael elvonult Gibbeton alól és körülzárta Tircát.

18. Amikor Zimri látta, hogy a várost bevették, a királyi palota erõdjébe húzódott és fölgyújtotta magára a királyi palotát.

19. Így pusztult el bûnei miatt, azért, mert azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, s Jerobeám nyomába lépett, a bûnnek útjára, és Izraelt is bûnbe vitte.

20. Zimri történetének többi részét és az összeesküvést, amelyet szõtt, följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

21. Akkoriban Izrael népe két pártra szakadt. A nép egyik fele Ginát fia, Tibni oldalára állt, õt akarta királlyá tenni.

22. A másik fele ellenben Omri oldalára. Az Omri pártján álló nép gyõzött a Ginát fia, Tibni pártján álló nép fölött. Tibni meghalt, és Omri lett a király.

23. Júda királyának, Azának 31. esztendejében Omri lett a király Izraelben, tizenkét évre. Hat esztendeig uralkodott Tircában.

24. Aztán két ezüst talentumon megvett Szemertõl egy dombot. Megerõsítette a dombot, majd a várost, amelyet épített, Szemernek, a domb tulajdonosának nevérõl elnevezte Szamariának.

25. Omri azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében; rosszabb volt, mint elõdei.

26. Egészen Nebat fia, Jerobeám nyomába lépett, a bûn útjára, ahova az Izraelt vezette, amikor is mihaszna bálványaikkal ingerelték az Urat, Izrael Istenét.

27. Omri történetének többi részét, amit végbevitt és elért, s gyõzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

28. Aztán megtért atyáihoz Omri. Szamariában temették el. Fia, Acháb lett a király.

29. Omri fia, Acháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Acháb huszonkét évig uralkodott Izrael fölött, Szamariában.

30. S Acháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elõdei.

31. Nem volt neki elég, hogy Nebat fia, Jerobeám nyomán járt a bûn útján, hanem még a szidoniak királyának, Etbaalnak a lányát, Izebelt is elvette feleségül, aztán elment Baalnak szolgálni, õt imádni.

32. Baal templomában, amelyet Szamariában épített, oltárt emelt Baalnak.

33. Visszaállította a szent fákat, sõt hogy ingerelje az Urat, Izrael Istenét, még több gonoszságot mûvelt, mint Izrael összes többi királya, aki elõtte volt.

34. Az õ idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsõszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Segub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina