14. καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρια ἐν Ραγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina