27. καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε, ὅτι γέγραπται, πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται·
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina