29. καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina