29. καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.
Visite nossa livraria“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina