29. καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.
“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina