50. καὶ ἀπέθανεν Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αδαδ υἱὸς Βαραδ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογωρ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina