5. υἱοὶ Ιαφεθ Γαμερ Μαγωγ Μαδαι Ιωυαν Ελισα Θοβελ Μοσοχ καὶ Θιρας
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina