5. υἱοὶ Ιαφεθ Γαμερ Μαγωγ Μαδαι Ιωυαν Ελισα Θοβελ Μοσοχ καὶ Θιρας
Visite nossa livraria“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina