44. καὶ ἀπέθανεν Βαλακ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα ἐκ Βοσορρας
Visite nossa livraria“Não sejamos mesquinhos com Deus que tanto nos enriquece.” São Padre Pio de Pietrelcina