44. καὶ ἀπέθανεν Βαλακ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα ἐκ Βοσορρας
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina