43. καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν Βαλακ υἱὸς Βεωρ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα
Visite nossa livraria“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina