43. καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν Βαλακ υἱὸς Βεωρ καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα
Livros sugeridos“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina