35. υἱοὶ Ησαυ Ελιφας καὶ Ραγουηλ καὶ Ιεουλ καὶ Ιεγλομ καὶ Κορε
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina