4. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Αζαηλ καὶ καταφάγεται θεμέλια υἱοῦ Αδερ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina