4. καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Αζαηλ καὶ καταφάγεται θεμέλια υἱοῦ Αδερ

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina