1. A 18. évben az elsõ hónap huszonkettedik napján az a hír terjedt el Nebukadnezárnak, az asszírok királyának palotájában, hogy bosszút akar állni az egész földön, amint mondta.

2. Összehívta tisztségviselõit és fõembereit, titkos tanácsot tartott velük, és saját szájával kimondta ezekre a vidékekre a teljes pusztulást.

3. Elhatározták tehát, hogy kiirtanak mindenkit, aki nem követi a király parancsát.

4. A tanácskozás befejeztével Nebukadnezár, az asszírok királya, hívatta Holoferneszt, seregének fõvezérét, aki a második helyet foglalta el mellette, és így szólt hozzá:

5. "Ezt mondja a nagy király, az egész föld ura: Indulj el, végy magadhoz embereket, akik biztosak erejükben, mintegy százhúszezer gyalogost és számtalan lovat és tizenkétezer lovast,

6. s vonulj fel minden nyugati ország ellen, mert ezek az emberek nem engedelmeskedtek parancsomnak.

7. Parancsold meg nekik, hogy tartsák készen a földet és a vizet, mert haragomban kivonulok ellenük; a föld egész felszínét katonáim lábával fedem be, s átengedem nekik, hadd fosztogassák.

8. Sebesültjeik megtöltik a völgyeket, s a patakok és a folyók csordultig megtelnek holttesteikkel.

9. Elhurcolom õket fogságba, egészen a föld határáig.

10. Indulj hát el, foglald el nekem egész földjüket! Ha megadják magukat, õrizd õket addig a napig, amikor majd elnyerik büntetésüket.

11. Az engedetleneknek pedig ne kegyelmezzen szemed, hagyd, hadd irtsák és fosztogassák õket azon az egész területen, amely rád van bízva

12. Amint igaz, hogy élek és nagy a királyságom hatalma: szóltam, s karommal véghez is viszek mindent.

13. Ne szegj meg semmit urad parancsából, hanem aszerint járj el, amint parancsoltam, minden késlekedés nélkül!"

14. Holofernesz eltávozott urának színe elõl, s összehívta Asszur seregének minden fejedelmét, vezérét és tisztjét,

15. majd ura rendelkezése szerint kiváló harcosokat választott, százhúszezer embert és tizenkétezer lovas íjászt.

16. Aztán felállította õket abban a rendben, ahogy a sereget szokás felállítani.

17. Teherhordónak számos tevét, szamarat és öszvért vett, az élelmezéshez meg bárányt, szarvasmarhát és kecskét, annyit, hogy nem lehetett megszámlálni.

18. Minden ember bõséges ellátást kapott, ezenkívül sok aranyat és ezüstöt is a királyi palotából.

19. Ezután egész seregével elindult Nebukadnezár király elõtt, hogy szekereivel, lovasaival, válogatott gyalogságával ellepje az egész nyugati vidéket.

20. Hatalmas sereg követte, annyian voltak, mint a sáskák vagy a homokszem a földön. Sokaságuk miatt nem lehetett megszámlálni õket.

21. Elhagyták Ninivét és három napon át meneteltek Bektilet síksága felé. Bektilettõl elindultak, és annak a hegységnek a közelében ütöttek tábort, amely Felsõ-Kilikiától balra terül el.

22. Innen egész seregével - gyalogságával, lovasaival és szekereivel - behatolt a hegyvidékre. Megverte Pudot és Ludot, megsarcolta Rasszisz fiait,

23. továbbá Izrael fiait, akik Keleontól délre a puszta szélén laktak.

24. Átkelt az Eufráteszen, bejárta Mezopotámiát, s az Abrona folyó mentén fenekestül felforgatott minden megerõsített várost egészen a tengerig.

25. Majd hatalmába kerítette Kilikia földjét, eltiport mindenkit, aki ellenállt neki. Odaért Jáfet déli vidékére, amely Arábia mellett fekszik.

26. Bekerítette Midián minden fiát, felgyújtotta sátraikat és elhajtotta nyájaikat,

27. majd levonult Damaszkusz síkságára, a gabona aratása idején, s egész mezejüket fölégette, nyájaikat, gulyáikat megsemmisítette, városaikat kifosztotta, a vidéket elpusztította és kardélre hányt minden fiatalt.

28. Félelem és rettegés kerítette hatalmába a partvidék minden lakóját. Rémület lett úrrá Szidon és Tírusz, Szur és Okina, Jamnia, valamint Asdód és Aszkalon lakóin.

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina