1. Nézzétek, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse elõttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön is! - mondja a Seregek Ura.

2. De ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja.

3. Leül, mint az ezüstolvasztó és -tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja õket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak.

4. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt idõkben, mint az elsõ években.

5. Elmegyek hozzátok és ítéletet tartok. Gyors tanú leszek a jósok, a házasságtörõk, az esküszegõk és azok ellen, akik elnyomják a napszámost, az özvegyet és az árvát, és semmibe veszik az idegenek jogát - tõlem pedig nem félnek - mondja a Seregek Ura.

6. Bizony, én, az Úr sose változom: ezért nem ér el a végzet titeket, Jákob fiai.

7. Atyáitok napjai óta eltértetek parancsaimtól, nem követtétek õket. Térjetek vissza hozzám, és én is visszatérek hozzátok - mondja a Seregek Ura. Azt kérdezitek: "Hogyan térjünk vissza?" -

8. Szabad-e az embernek megcsalni az Istent? Márpedig ti megcsaltok engem! Azt kérdezitek: "Mivel csaltunk meg?" A tizeddel és a zsengeáldozattal.

9. Átok nehezedik rátok, mégis megcsaltok, az egész nép.

10. Szolgáltassátok be hiány nélkül a tizedet és az elsõ termést a kincstárba, hogy legyen étel a házamban. Akkor aztán próbára tehettek - mondja a Seregek Ura -, vajon megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bõséges áldást árasztok-e rátok.

11. Kedvetekért megtiltom a sáskának, hogy ne egye meg és ne pusztítsa el a föld gyümölcsét, és nem lesz terméketlen a szõlõtök a mezõn - mondja a Seregek Ura.

12. Boldognak mond majd benneteket minden nép, mert a boldogság országa lesztek - mondja a Seregek Ura.

13. Keményen beszéltetek ellenem - mondja az Úr. Azt kérdezitek: "Mit beszéltünk ellened?"

14. Azt mondjátok: "Értelmetlen dolog az Urat szolgálni, és mi haszna annak, hogy megtartottuk parancsait, és bûnbánatban jártunk a Seregek Urának színe elõtt?

15. Most, lám, boldognak mondhatjuk a kevélyeket; akik gonoszságot mûveltek, azoknak jól megy a soruk. Próbára teszik az Istent, és semmi bántódásuk nem esik."

16. Így beszéltek egymás között azok, akik az Urat félik. De az Úr figyelt rájuk és meghallotta õket: Színe elõtt egy könyvet írtak emlékeztetõül azokról, akik félik õt és az õ nevében keresnek menedéket.

17. Azon a napon, amelyet készítek - mondja a Seregek Ura -, tulajdonommá lesznek. Megszánom majd õket, mint ahogy az ember megszánja fiát, aki õt szolgálja.

18. Akkor ismét meglátjátok, mi a különbség az igaz és a gonosz között, mennyire más, ha valaki az Istent szolgálja, és ha nem.

19. Mert lám, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden gonosztevõ olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja õket - mondja a Seregek Ura -, úgyhogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belõlük.

20. Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, sugarai üdvösséget fognak árasztani. Kimentek és ugrándoztok, mint a hizlalt borjak.

21. A gonosztevõket eltiporjátok: olyanok lesznek lábatok alatt, mint a hamu azon a napon, amelyet készítek - mondja a Seregek Ura.

22. Emlékezzetek meg szolgámnak, Mózesnek a törvényérõl, a parancsokról és a rendelkezésekrõl, amelyeket Hóreb hegyén adtam neki egész Izrael számára.

23. Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielõtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom.

24. Õ újra fiaik felé fordítja az apák szívét, és apáik felé a fiaik szívét, nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina