1. Áron fiai, Nadab és Abihu vették füstölõjüket. Tüzet tettek bele és rá tömjént, s az Úr elõtt szabálytalan tûzáldozatot mutattak be, amely nem volt elõírva számukra.

2. Az Úr színe elõl láng csapott ki, és megégette õket, meg is haltak az Úr elõtt.

3. Ekkor Mózes így szólt Áronhoz: "Itt beteljesedett, amit az Úr mondott: azokon mutatom meg szentségemet, akik a közelemben vannak, s az egész nép elõtt kinyilvánítom dicsõségemet." Áron némán hallgatta.

4. Mózes odahívta Misaelt és Elcafánt, Urielnek, Áron nagybátyjának fiait, és ezt mondta nekik: "Menjetek oda és vigyétek testvéreiteket a szent hely elõl a táboron kívülre."

5. Azok odamentek, és kivitték õket tiszta köntösükben a táboron kívülre, ahogy Mózes meghagyta.

6. Mózes így szólt Áronhoz és fiaihoz, Eleazárhoz meg Itamárhoz: "Ne bontsátok ki hajatokat és ne szaggassátok meg ruhátokat, nehogy meghaljatok, és Õ az egész közösségre megharagudjon. Majd testvéreitek, Izrael egész háza siratja az Úr tüzének áldozatait.

7. Ne távozzatok el a megnyilatkozás sátorának bejáratától attól való félelmetekben, hogy meghaltok. Ti föl vagytok kenve az Úr olajával." Engedelmeskedtek Mózes szavának.

8. Az Úr így szólt Áronhoz:

9. "Amikor a megnyilatkozás sátorához jöttök, ne igyatok sem bort, sem más erjesztett italt, akkor nem haltok meg. Ez örök rendelkezés minden utódotok számára.

10. Azért van, hogy megkülönböztessétek a szentet és a nem szentet, a tisztátalant és a tisztát,

11. s hogy megismertessétek Izrael fiaival azoknak a törvényeknek a jelentõségét, amelyeket az Úr Mózes közvetítésével adott nektek."

12. Mózes ezt mondta Áronnak és életben maradt fiainak, Eleazárnak és Itamárnak: "Fogjátok az ételáldozatot, amely megmaradt az Úrnak szánt eledelbõl, s egyétek meg belõle a kovásztalanokat, az oltár oldalánál, mert nagyon szent dolgok.

13. A többit is szent helyen fogyasszátok el. Részesedéstek ez, a tied és fiaidé, az Úrnak szánt eledelbõl. Ezt a parancsot kaptam.

14. A felajánlott szegyet és az áldozatul adott lapockát is egyétek meg egy tiszta helyen; te és veled együtt fiaid meg lányaid, mert ez az a járandóság, amely megillet Izrael fiainak közösségi áldozatából, téged és fiaidat.

15. A lapockát és a szegyet az égõáldozatra szánt hájjal együtt kell idehozni, fel kell ajánlani az Úrnak, s utána legyen a tied és fiaidé. Örök törvény ez, az Úr rendelkezett így."

16. Amikor Mózes tudakozódott a bûnért való áldozatra szánt bak után, kisült, hogy elégették. Ezért megharagudott Eleazárra és Itamárra, Áron megmaradt fiaira.

17. "Miért nem ettétek meg ezt az áldozatot valamely szent helyen? Hiszen az szent dolog, amelyet nektek adtak, hogy elvegyétek a közösség bûnét, elvégezve rajta az engesztelés szertartását az Úr elõtt.

18. Mivel a vérét nem vitték be a szentélybe, azért meg kellett volna ennetek valamely szent helyen, ahogy meghagytam."

19. Áron ezt felelte Mózesnek: "Nézd, ma bemutatták a bûnért való áldozatot és az égõáldozatot, mégis ilyen dolog történt velem. Ha ma ettem volna a bûnért való áldozatból, tetszett volna az az Úrnak?"

20. Amikor Mózes ezt hallotta, elfogadta mentségül.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina