1. Akkor a levita nemzetségek fejei járultak Eleázár pap, Nun fia, Józsue és Izrael törzsei nemzetségeinek fejei elé akkor,

2. amikor Silóban, Kánaán földjén voltak, s így szóltak hozzájuk: "Az Úr Mózes keze által megparancsolta, hogy mi is kapjunk városokat lakóhelyül és legelõt jószágunk számára."

3. Izrael fiai tehát nekik adták örökrészükbõl a következõ városokat a legelõjükkel együtt, ahogy az Úr parancsolta.

4. A sorsvetés Kehát fiainak nemzetségeire esett, így Júda, Simeon és Benjamin törzsébõl 13 várost a levitáknak adtak, Áron pap fiainak;

5. Kehát többi fiai nemzetségeiknek megfelelõen 10 várost kaptak, Efraim, Dán törzsébõl és Manassze fiai törzsének felébõl.

6. Gerson fiainak nemzetségeik szerint 13 várost adtak, Isszachár, Áser, Naftali törzsébõl, valamint Manassze törzse felébõl, Básánban.

7. Merári fiainak pedig 12 várost juttattak, nemzetségeiknek megfelelõen Ruben, Gád és Zebulun törzsébõl.

8. Izrael fiai Lévi fiainak adták ezeket a városokat, legelõikkel együtt, sorsvetésel, ahogy az Úr Mózes keze által parancsolta.

9. Júda és Simeon törzsébõl a következõ nevû városokat adták;

10. ez volt Áron azon fiainak a része, akik Lévi fia, Kehát fiainak a nemzetségeihez tartoztak: rájuk esett az elsõ sorsvetés.

11. Nekik adták Kirjat-Arbát, az anakiták fõvárosát, azaz Hebront Júda hegyén, a körülötte elterülõ legelõvel együtt.

12. De a város szántóföldjét Kálebnak, Jefunne fiának adták birtokul.

13. Áron pap fiainak adták azok menedékvárosát, akik embert öltek, Hebront és legelõjét, továbbá Libnát és legelõjét,

14. Jattirt, Esteomát,

15. Holont, Debirt,

16. Asant, Juttát, Bet-Semest, mindegyiket a legelõjével együtt: 9 várost ebbõl a két törzsbõl.

17. Benjamin törzsébõl Gibeont, Gebát és legelõjét,

18. Anatotot, Almont és legelõjét: 4 várost.

19. Áron fiai, a papok városainak száma összesen: 13 város és legelõjük.

20. Kehát fiai nemzetségeinek, Lévi azon fiainak, akik Kehát fiai közül még hátra voltak, a sorsvetés az Efraim törzsébõl való városokat juttatta.

21. Nekik adták a menedékvárost, Szichemet a legelõjével együtt Efraim hegyén, aztán Gézert,

22. Kibcajimot, Bet-Horont, mindegyiket a legelõjével: 4 várost.

23. Dán törzsébõl Eltekét, Gibbetont,

24. Ajalont, Gat-Rimmont, a legelõjével: 4 várost.

25. Manassze törzse felébõl Tanachot és Jibleamot a legelõjével együtt: 2 várost.

26. Összesen 10 várost, a legelõjével együtt azoknak a nemzetségeknek, amelyek Kehát fiai közül még hátra voltak.

27. Lévi fiainak nemzetségeibõl Gerson fiainak adták Manassze törzse felébõl a menedékvárost, Golánt Básánban, továbbá Astarotot a legelõjével: 2 várost,

28. Isszachár törzsébõl Kisjont, Daberatot,

29. Jarmutot, En-Gannimot a legelõjével: 4 várost.

30. Áser törzsébõl Misealt, Abdont,

31. Helkatot, Rechobot, mindegyiket a legelõjével: 4 várost.

32. Naftali törzsébõl a galileai menedékvárost, Kedest, Hammot-Dort, Kartánt, mindegyiket a legelõjével: 3 várost.

33. Gerson fiai városainak száma nemzetségeik szerint: 13 város és legelõjük.

34. Merári fiai nemzetségeinek, Lévi fiai maradékának jutott Zebulun törzsébõl: Jokneam, Karta,

35. Rimmon, Nachalal és mindegyiknek a legelõje: 4 város

36. a Jordánon túl Ruben törzsébõl Becer, a menedékváros, a fennsíkon a pusztában, Jacha,

37. Kedemot, Mefaat, mindegyik a legelõjével: 4 város.

38. Gád törzsébõl Ramot-Gileád, a menedékváros, Machanajim,

39. Hesbon, Jazer és mindegyiknek a legelõje: 4 város.

40. Azoknak a városoknak a száma, amelyek a sorsvetéskor Merári fiainak jutottak nemzetségeik szerint, a levita nemzetségek maradékának; összesen 12 várost tett ki.

41. Lévi fiai városainak száma Izrael fiainak tulajdonában összesen 48 várost tett ki, a legelõjükkel együtt.

42. Ezek a városok mindig magát a várost, s a körülötte elterülõ legelõt ölelték fel. Így volt ez mindegyik város esetében.

43. Az Úr így Izrael fiainak adta az egész országot, amelyre megesküdött atyáiknak, hogy nekik adja. Birtokukba vették és letelepedtek rajta.

44. Az Úr nyugalmat adott nekik minden határukon - egészen úgy, ahogyan esküvel ígérte atyáiknak - és minden ellenségüktõl senki sem tudott nekik ellenállni, az Úr mind kezükre adta õket.

45. Azokból az ígéretekbõl, amelyeket az Úr Izrael házának tett, nem hiúsult meg semmi, mind beteljesedett.

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina