1. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.

2. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre.

3. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben.

4. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsõségesen.

5. Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bûnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.

6. Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait.

7. Valaha, amikor még köztük éltetek, ti is ezeket mûveltétek.

8. De most hagyjátok el ezeket: a haragot, a gyûlölködést, a rosszindulatot, az átkozódást és az ocsmány beszédet.

9. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt,

10. és öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul Teremtõjének képmására a teljes megismerésig.

11. Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden mindenben.

12. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.

13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.

14. Legfõként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.

15. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.

16. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.

17. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

18. Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban.

19. Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük.

20. Gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr szemében.

21. Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.

22. Szolgák, engedelmeskedjetek mindenben testi uraitoknak, ne látszatra szolgáljátok õket, mint akik emberek tetszését keresik, hanem egyenes lélekkel, az Úr félelmében.

23. Bármit tesztek, tegyétek szívbõl, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.

24. Hiszen tudjátok, hogy az Úrtól jutalmul kapjátok az örökséget. Urunknak, Krisztusnak szolgáljatok,

25. hiszen a gonosz meglakol igazságtalanságáért; õ nem ismer személyválogatást.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina