1. Adam, Set, Enosz,

2. Kenan, Mahalaleel, Jered,

3. Henoch, Metuszelach, Lamek,

4. Noe, Sem, Cham i Jafet.

5. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.

6. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

7. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.

8. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

9. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.

10. Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

11. Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

12. Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni.

13. Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta,

14. oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty,

15. Chiwwity, Arkity, Synity,

16. Arwadyty, Semaryty i Chamatyty.

17. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. [Synowie Arama]: Us, Chul, Geter i Meszek.

18. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach - Ebera.

19. Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego - Joktan.

20. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

21. Hadorama, Uzala, Dikli,

22. Ebala, Abimaela, Saby,

23. Ofira, Chawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.

24. Sem, Arpachszad, Szelach,

25. Eber, Peleg, Reu,

26. Serug, Nachor, Terach,

27. Abram, to jest Abraham.

28. Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.

29. Oto ich rodowód: pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mibsam,

30. Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema,

31. Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela.

32. Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama: porodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan.

33. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury.

34. Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.

35. Synowie Ezawa: Elifaz, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach.

36. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.

37. Synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.

38. Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.

39. Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna.

40. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam. Synowie Sibeona: Aja i Ana.

41. Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran, Eszban, Jitran i Keran.

42. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran.

43. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami: Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego: Dinhaba.

44. I umarł Bela, a królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.

45. Umarł Jobab i królował w jego miejsce Chuszam z kraju Temanitów.

46. Umarł Chuszam i królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit.

47. Umarł Hadad i królował w jego miejsce Samla z Masreki.

48. Umarł Samla i królował w jego miejsce Szaz Rechobot Nadrzecznego.

49. Umarł Szaul i królował w jego miejsce Baal-Chanan, syn Akbora.

50. Umarł Baal-Chanan i królował w jego miejsce Hadad, a nazwa miasta jego Pai, imię zaś jego żony Mehetabel, córki Matredy, córki Mezahaba.

51. Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,

52. naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenaz, naczelnik Teman, naczelnik Mibsar,

53. naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu.

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina