12. kai estai en ekeinh th hmera exereunhsw thn ierousalhm meta lucnou kai ekdikhsw epi touV andraV touV katafronountaV epi ta fulagmata autwn oi legonteV en taiV kardiaiV autwn ou mh agaqopoihsh kurioV oud' ou mh kakwsh

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina